سبزوار و نیشابور پیوند تاریخی و فرهنگی ناگسستنی با هم دارند

Setare Shargh - - احوالشهر -

امامجمعه سبزوار با اشاره به تشیع سربداران و عزت نیشابوریان گفت: این 2 شهر پیوند تاریخی و فرهنگی ناگسستنی با هم دارند. حجتالاسلام مقیسه با اشاره به سابقه تشیع دیار سربداران و عزت نیشابوریان در دیدار با امام رضا )ع( و حدیث سلسلهالذهب افزود: این 2 شهر پیوند تاریخی و فرهنگی ناگسستنی با هم دارند. وی با اشاره به صحبتهای نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت: درصورتیکه این صحبتها مطرح نمیشد بهتر بود. امامجمعه سبزوار با دعوت به وحدت، برداری و تقوا در سایه ولایتفقیه افزود: اختلافات قومی مربوط به عصر جاهلیت بود و اکنون در نظام جمهوری اسلامی همه در یک صف واحد حرکت میکنند. وی اظهار کرد: مسئولان دولت در محافل و مجالس با دقت صحبت کنند و نمایندگان مجلس نیز هیزم به آتش دشمن نریزند و از طرفی رسانهها هم مراقب باشند چنین مباحثی را برجسته نکنند و در راستای الفت و برادری قلم بزنند. -

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.