ما خانه درخت بعد او را ناب

این هفته میزبان علی دلبری، رئیس سازمان فضای سبز و سیما منظر شهرداری سبزوار بودیم. گفتوشنودی که شب از پارکها و گیاهان و درختان گفتیم و شنیدیم و از افرادی که به آنها به چه دلایلی آسیب زدهاند! از راه

Setare Shargh - - پرونده -

برای شروع صحبت به این بپردازیم که وظیفه سازمان فضای سبز و سیما و منظر، مدیریت کدام بخش است؟

وظیفۀ سازمان فضای سبز، ایجاد و نگهداری است؛ یعنی پارکی از نظر عمرانی ساخته شود و بعد تحویل به سازمان ایجاد فضای

سبزش و نگهداریاش وظیفۀ سازمان است.

از فضای سبز شهرمان صحبت کنیم. چقدر پارک داریم؟

ما کمبود پارک داریم. مشکل اصلی ایجاد پارک، زمین است. به خاطر اینکه شهر کویری است و قیمت زمین در سبزوار کلاً بالا است و شهر تجاری است. زمینی که برای فضای سبز در اختیار خود شهرداری باشد یا وجود ندارد یا خیلی کم است. شهرداری هم اگر خواسته باشد خودش برود سرانهاش را تأمین کند هزینۀ بالایی برای خرید زمین باید صورت پذیرد. از طرف دیگر، ما در شهری کویری هستیم و متأسفانه در خشکسالی هم قرار گرفتهایم. در واقع کشور ما الآن در حالت خشکسالی است. خشکسالیها هم متأسفانه بیشتر از آن چیزی که پیشبینی شده است دارد طول میکشد. احتمال دادهاند که شاید تا 30 سال این خشکسالی دوام داشته باشد که الآن شاید حدود 14 سال آن رد شده است و هنوز هم ادامه دارد و اگر پیشبینیشان زمان درست باشد هنوز 16 سال دیگر از این خشکسالی مانده است. ما کمبود آب داریم. الآن چاههایی که شهرداری در اختیار دارد تا 120 متر هم ما عمق داریم ولی باز هم با وجود صرفهجویی باید کفشکنی کنیم؛ یعنی باید پایینتر برویم. چون سفرۀ همین آب غیرشرب هم پایین رفته است. چندین متر پایین رفته است. این یک مشکل است برای ایجاد پارک و نگهداریاش. پس مشکل احداث یک پارک اول زمین است و بعدش تأمین آب. شما هر کدامش را نداشته باشید پول هم داشته باشید کاری نمیتوانید بکنید.

در حال حاضر چند پارک فعال در سبزوار وجود دارد؟

پارکها هم تعریف خاص خودش را دارد. پارکها را به چند قسم پارکهای محلی و همسایه و منطقهای و شهری تقسیم میکنند. این تقسیمبندی بر مبنای مساحت است. یک پارک شهری حداقل باید بالای 6 هکتار باشد. پارک منطقهای 2 هکتار به بالا است.

پارک شهری در سبزوار داریم؟

همین شهربازی و ارم است. دو تا پارک داریم.

الآن باغ ملی در کدام دسته قرار میگیرد؟

اینها در واقع پارک محلی حساب میشود. الآن توحید شهر تنها جایی است که آمدهاند بر روی اصول آن را طراحی کردهاند این توضیحات اعمال شده است که پارک شهریاش، پارک مرکزیاش است. 6 تا بلوک است و در ازای آن 6 تا پارک محلهای دارد. یک پارک شهری مرکزی دارد که اینها را باز پوشش میدهد و چند تا پارک همسایه دارد. پارک همسایه به این صورت است که وقتی یک خانمی با بچهاش از صبح تا ظهر در خانهاش است، دست بچهاش را بگیرد به نزدیکترین فاصله به جایی برسد که بچه شروع به بازی کردن بکند.

پارک جنگلی هم هست؟

همین پارک جنگلی شهدای گمنام. این حالت جنگل است. چون با ماشین داخل میروید و بیرون میآیید، یک جایش خاکی است و یک جایش درست است همان حالت جنگلی بودنش را باید حفظ کند. پارکهای همسایه 45 تا است. پارکهای محلهای 28 تا، ناحیهای 7 تا، منطقهای 3 تا و جنگلی هم یکی است. این از پارکهای ما. یک چیزهایی هم به اسم «میادین» داریم که اینها هم جزو فضای سبز است ولی جزو پارکها حساب نمیشود؛ مانند میدان شهید بهشتی )سی هزار متری( و یا کارگر به خاطر بزرگ بودنش، به عنوان پارک استفاده میشوند. متأسفانه مردم از قدیم آنجا را بهعنوان پارک میشناسند، درصورتیکه نباید پارک باشد. اصلاً میدان را نباید طوری درست کنند که بشود به آن وارد شد. میدان، میدان است و اسمش مشخص است. شما باید با ماشین دور بزنید و رد شوید، حالا چه بزرگ باشد و چه کوچک.

سؤال: الآن مجهزترین و استانداردترین پارکی که در سبزوار داریم و نزدیکتر به آن چیزی که باید باشد کدام پارک است؟

همین پارک شهربازی و پارک ارم. وقتی مساحت پارکی از دو هکتار بیشتر شد باید 5 درصد آن بنا باشد. حالا این بنا شامل نمازخانه، گلخانه، سرویس بهداشتی است کتابخانه است و موزه است.

سؤال: شاید یکی از کارهای قشنگی که در سبزوار در این چند سال در سبزوار مرسوم شده است این است که فصل پاییز برگهای ریخته شدهاش را جمع نمیکنند و فضای پاییزی خاصی که در پارک ارم ایجاد میشود حفظ میشود. این طرح از کجا شروع شد؟

یکی از زیباییهای پاییز برگ درختان است و در گذشته مردم وقتی روی برگها راه میرفتند حس خوبی داشتند. ما خودمان بچه بودیم عشقمان این بود که روی برگها راه برویم و شکستن اینها صدای خشخش بدهد؛ اما چند سالی این بحث پیش آمد که به برگهای ریخته اعتراض میکنند و میگویند: چرا خیابانها کثیف است، چرا برگها را جمع نمیکنید و جارو نمیکنید. بحث رفتوروب پیش آمد. بعد این رفتوروبها به رفتوروبهای شرکتی تبدیل شدند. اینها موظف بودند که تمیز شده تحویل ناظر بدهند ناظر برگ را که میدید میگفت تمیز جارو نشده است. متأسفانه این باعث شد که این کار را انجام دهند.

باز هم دیده بودند چند پارک را به این شکل گذاشتند.

بله، ولی پشتصحنهاش را مردم نمیبینند. بعد صحبتهایی که میشود، اعتراضهایی که میشود، بعضی اعتراضها از کسانی میشود که دیگر نمیتوانیم جوابشان را بدهیم و مجبوریم...

ولی در اصل کار قشنگی است.

در اصل آن زیبایی پاییز در همان برگریزانش است و راه رفتن روی همان برگها است. بهترین پوششهای گیاهی که با توجه به این شرایط در سبزوار، بتواند سختیها را تحمل کند و زیبا هم باشد، از نظر شما کدام است؟ درختکاریهایی که از سابق شده است، روی اصول خاصی نبوده. آن زمان بلدیهای بوده است به جای شهرداری فعلی و وقتی شهردار از یک درختی خوشش میآمده، وارد سیستم میکرده است. مثلاً شما در اینجا درخت افرا هم دارید. اصلاً افرا برای اینجا نیست. افرا یک درختی برای شمال است. مال جنگل شمال است. شما این افراها را در شهر ببینید! تنها درختی که تیرماه به بعد شروع به خزان میکند. چون مال اینجا نیست. رطوبت کم میشود، آفتاب شدید میشود. درخت برای اینکه خودش را نگه دارد خزان میزند. شما ببینید درختی مانند سپیدار اصلاً برای سبزوار نیست. سپیدار هر کجا که هست کنار جوی آب است. سپیدارها سبزوار به خاطر اینکه خیلی خوشخوراک است برای آفات، باعث آسیب به بقیه درختان میشود. ما چند روز پیش چند تا درخت سپیدار را در فلکۀ مادر مجبور شدیم که قطع کنیم، به خاطر اینکه از داخل از بین رفته بود. فقط یک لایۀ نازکی پوست مانده بود. من خودم با دست خودم به درخت مشت زدم دستم رفت داخل. داخل خالی بود. این درخت امکان افتادنش خیلی زیاد است. خطرناک است و به آفات خیلی حساس است. شما نمیتوانید جلوی آفات را بگیرید. این چند سال به خاطر خشکسالی و عدم بارش برف و باران در زمستان، آفات درختان خیلی زیاد شده است. در زمستان وقتیکه برف میآید اصطلاحاً یخ آب تشکیل میشود. زمین سرد است و آب واردش میشود و یخ میبندد. آفت، در زمستان یا داخل خاک است و یا در داخل تنۀ درختان. وقتیکه برف میآید و شب یخ میزند آن آفات

ما درخت را برایش قطع هم نمیکنیم. اولین کاری که میکنیم این است که کاری میکنیم درخت خشک شود. پای درخت هزار چیز میریزند. از نفت گرفته تا اسید که این درخت را خشک کند و شما هم نتوانید از لحاظ قانونی هیچ برخوردی بکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.