پشهها!

Setare Shargh - - با دانشگاه - علیرضا سپهرآرا روانشناس بالینی

مامان حاجی بچهها اومده بود پیش ما مهمونی. وقتی مادربزرگش میاد، خوشحال میشه و شروع به بازیهای دویدنی میکنه. شاد میشه. ظاهراً خوشحالی و شادی پر از نیروی زندگی هستن؛ که مثل بمب اتم تو درون بچه منفجر میشه و شروع به تخلیه میشه. یعنی ما انسانها از همون اوایل غرق زندگی اجتماعی هستیم و با حضور دیگران و دور هم بودن، نیروی حیات میگیریم. افسردهها معمولاً حال و حوصله دیگران رو ندارن. حالا معلوم نیست اینا اول تنها شدن و بعد افسرده، یا اول افسرده شدن و بعد تنها. یه روش درمانی برای افسردهها حضور اجباری اونا تو جامعهاس. از نیروی دیگران نیرو میگیرن و سرپا میشن. وقتی مامان حاجیش میخواست بره، گفت: نرو. مادرم گفت: میخوام برم قرصام رو بخورم. سحر خانم گفت: قرصای بابام رو بخور. مامانم گفت: من باید قرص فشار بخورم. سحر خانم گفت: مگه چی میشه قرصای بابام رو بخوری؟ یه وقت دیگه، سحر خانم از مامانش پرسید: مامان فاضل آپ چیه؟ اول فکر کردم یه تکنولوژی نوظهور، متعلق به دهه نودیهاست. بهش گفتم: کی اینو گفته؟ گفت: مامان حمیده. یکم فکر کردم دیدم نه، متعلق به دهه شصتیهاست که نبودش یادآور ماشینای بدبوی شهرداری و خیابونائیه که هر روز یه جاش سوراخ و پر از چالهچوله میشد و زمستونا پر از گلولای. آخرشم نمیفهمیدیم به شبکه سراسریش وصل شدیم یا نه؟ بله: فاضلاب. گفتم: فاضلاب. تکرار کن. فاضلاب! گفت: فاضلاب چیه؟ مامانش گفت: جائیه که آبهای کثیف میرن توش. یه ذره فکر کرد و گفت: آبهای تمیز کجا میرن؟ حالا شما بگو ببینم، آبهای تمیز کجا میرن؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.