در ستایش زندگی، کار، پژوهش

گفتگو با زوج دانشگاهی موفق دانشگاه حکیم سبزواری

Setare Shargh - - با دانشگاه - الهه رامشینی

در روزهای انتهایی مهرماه میزبان زوج هیئتعلمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری بودم، پروین شوشی نسب و محمدرضا معین فرد زوجی که سالها است در دانشکده تربیتبدنی این دانشگاه به تدریس و پژوهش مشغولاند و امسال به دعوت یکی از معروفترین مؤسسات ورزشی دنیا برای گذراندن فرصت مطالعاتی به کشور کانادا سفر کردند. زندگی، کار و پژوهش سرفصلهای اصلی صحبتهای من با این زوج بود. زوجی که معتقدند این با هم بودن در زندگی و کار، رشد و ارتقای آنها را در پی داشته است. *با سلام و تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، لطفاً معرفی کوتاهی از خود و سوابق تحصیلی خود داشته باشید. شوشی نسب: پروین شوشی نسب هستم دکتری مدیریت ورزشی از دانشگاه خوارزمی و از سال 91 بهعنوان عضو هیئتعلمی گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیتبدنی در دانشگاه حکیم سبزواری مشغول به کارم. معین فرد: محمدرضا معین فرد، دانشیار و عضو هیئتعلمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری. *شما را بهعنوان یک زوج موفق در محیط کارتان )دانشگاه( میشناسند، از کار و فعالیت دونفره در دانشگاه برایمان بگویید؟ شوشی نسب: حقیقتش فرصت مطالعاتی که در اوتاوا )کشور کانادا( برای پژوهش رفته بودیم، اساتید آنجا که ما دو نفر را میدیدند به ما میگفتند چند سال است که ازدواج کردید؟ میگفتیم: خیلی وقت است و آنها میگفتند: خوب توانستید که با همدیگر کار کنید و خب اینجا این را بگوییم که برای من شخصاً این با هم بودن باعث پیشرفت شده و معتقدم این همفکری و همافزایی در مسائل آموزشی و پژوهشی باعث رشد و ارتقای ما شده است. البته ایشان خیلی بیشتر به من کمک کردند تا توانستیم در این حوزه رشد کنیم. همین الآن هم همینطور است. خیلی با همدیگر در مباحث و مسائلهمفکریمیکنیم. معین فرد: شاید برایتان جالب باشد که بدانید روز اولی که به دانشگاه آمدیم به شوخی به ما میگفتند بودن یک زن و شوهر عضو هیئتعلمی در یک گروه حتماً مشکلساز خواهد شد، ما پرسیدیم چرا؟ گفتند: چون میتوانید با هم تبانی کنید و بهجای همدیگر در کلاسها حاضر شوید، البته این شوخی بود چون درصد زیادی از کلاسهای دانشجویان تربیتبدنی به دلیل عملی بودن بهصورت جداگانه برای دختران و پسران برگزار میشود و از روزی که به دانشگاه آمدیم تا به امروز هیچگاه این مسئله پیش نیامده است، البته جدا از این صحبتها باید بگوییم این همکاری هم نقاط قوتی دارد و در کنارش هم ممکن است مشکلاتی هم داشته باشد اما باید بدانید برای ما نقاط قوتش بیشتر بوده، ما بهصورت گروه و تیم درآمدهایم و این برای ما دو نفر نقاط مثبت زیادی داشت. *عنوان کردید فرصت تحقیقاتی در تابستان امسال را در کانادا گذراندید، درباره مطالعات و پژوهشهای خود در این فرصت مطالعاتی برای ما بگویید. شوشی نسب: در تابستان امسال من به همراه همسرم فرصت مطالعاتی کوتاهمدت را در موسسه ‪Canadian Sport Tourism Alliance‬ در کشور کانادا، شهر اتاوا گذراندیم، ما از سالها پیش مراودات و ارتباطاتی با این موسسه داشتیم، برای خود من آشنایی با این موسسه برمیگردد به زمان تحقیق بر روی رساله پایاننامهام که در موضوع گردشگری ورزشی بود، آن زمان که من دانشجوی دکتری بودم، فرصت مطالعاتیام را در کشور استرالیا گذراندم و همیشه دوست داشتم به این موسسه بروم و راز موفقیت آنها را ببینم، باید بدانید این موسسه فعالیت گستردهای در بحث گردشگری ورزشی در دنیا دارد و هر ساله کنفرانس و همایش مهمی در این موسسه در زمینه گردشگری ورزشی برگزار میشود، خب این ارتباط و مراودات از آن زمان تا به امروز قطع نشد و ادامه داشت تا اینکه تابستان سال جاری از سوی این موسسه برای گذراندن فرصت تحقیقاتی به کشور کانادا دعوت شدیم. معین فرد: در اینجا باید به این نکته اشاره کنم که این موسسه بزرگترین موسسهای در جهان است که بر روی گردشگری ورزشی کار کرده است و هماینک نیز درآمدهای هنگفتی از طریق این فعالیتها برای موسسه حاصل شده است. *درباره گردشگری ورزشی صحبت شد، دراینباره برای ما بگویید؟ شوشی نسب: خب باید بدانید گردشگری ورزشی مبحث جدیدی در کل دنیاست و بهتبع آن جدیدتر و نوتر در ایران، برای من بهشخصه جالب بود که بدانم کشورهای آمریکایی یا اروپایی چه استراتژی را در بحث توریست ورزشی در پیش گرفتهاند و چگونه این زمینه را در کشورهای خود توسعه دادند که امروزه برخی از این کشورها بخش اعظم درآمد حاصل از گردشگری خود را از طریق گردشگری ورزشی به دست میآورند و خوشبختانه تا حد بسیاری در قالب این فرصت مطالعاتی و حضور در موسسه و مراودات با مسئولین این موسسه توانستم جواب پرسشهای خود را به دست آورم. معین فرد: این را هم بنده اضافه کنم که صنعت گردشگری در سالهای اخیر به سمت گردشگری ورزشی حرکت کرده است، سه کشور کانادا، استرالیا و انگلستان در این زمینه شاخص هستند و بسیار خوب کار کردهاند. *آیا در کشور ما ایران در این زمینه فعالیتی صورت گرفته است؟ معین فرد: کشور ما ایران پتانسیل بسیار خوبی در بخش گردشگری ورزشی دارد، ما در ایران پیستهای اسکی داریم که چهارفصل سال قابلاستفاده برای ورزشکاران هستند، مناطق کوهستانی بکر برای کوهنوردان و پهنه کویری گسترده برای کویرنوردان و بسیاری جاذبههای ورزشی دیگر که باید بر روی این جاذبهها سرمایهگذاری شود و کار با تحقیق و پژوهش پیش برود، حقیقت این است که جذب توریست ورزشی برای کشور ما بسیار مفید است، زیرا با توجه به موقعیت کشورمان و شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران، توریستهای ورزشی مشکلات فرهنگی و حاشیهای به نسبت کمتری را از توریستهای دیگر دارند. هماکنون در همه جای دنیا گردشگرها به سمت ورزش میروند؛ یعنی فرد تا اوقات فراغتی پیدا میکند، دوست دارد همراه با گردشگری یک ورزشی هم کنارش داشته باشد. دوچرخهسواری هم داشته باشد، استخری هم برود. میبینید که هماکنون بیشتر هتلها را به وسایل ورزشی تجهیز میکنند. باید بگوییم این مؤسسات یک سری استراتژیها را دنبال کردند که اگر ما این را دنبال کنیم، میتوانیم در حوزه گردشگری ورزشی بسیار موفق عمل کنیم. این فرصتهای تحقیقاتی واقعاً مجال خوبی است برای ما که استراتژی اینها را ببینیم و بتوانیم از آن استفاده کنیم. البته آنها به ما قول دادند که استراتژیهای کاری و تحقیقاتی که انجام دادهاند را در اختیارمان بگذارند البته یک مقدار بحث مالی برایشان مهم است، از دید تحقیقی و پژوهشی مشکلی ندارند، اما از دید مدیریتی چرا. شوشی نسب: جالب است بدانید ما حتی بر روی اقلیم سبزوار و ظرفیتهای این منطقه برای جذب توریست ورزشی تحقیق کردهایم و معتقدیم سبزوار نیز ظرفیتهای جذب این نوع گردشگر را دارد. * استفاده استادان دانشگاه از فرصتهای تحقیقاتی خارج از کشور را چگونه میبینید؟ شوشی نسب: این فرصت برای من بهشخصه واقعاً تجربه بینظیری بود، آشنایی با محیط کار حرفهای و تخصصی، اساتید و متخصصان برجسته و کارها و فعالیتهای نو و بدیع در زمینه گردشگری ورزشی و آشنا شدن با مسیر و راهی که دیگر کشورها در این مبحث طی کردهاند، البته جدا از این بحثها دیدن محیطهای علمی و ورزشی دیگر کشورها و آشنایی با فرهنگ و زبان و نوع و روش زندگی مردم در دیگر کشورها نیز برایم بسیار جالب و مفید بود. گذشته از این آشنایی با زبان آن کشور، چیزی که برای اساتید ما الآن خیلی کمرنگ است. ما خیلی زیاد مشکل زبان انگلیسی داریم. این فرصتهای کوتاهمدت میتواند کمکم بحث زبان انگلیسی را برای اساتید تقویت کند. البته همینجا از مسئولین دانشگاه و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه برای ایجاد چنین بستری برای اساتید تشکر میکنم. معین فرد: من هم باید از مدیریت دانشگاه، بهخصوص معاونت پژوهش و فناوری که دید باز و بسیار خوبی در مسائل پژوهشی دارند و همواره حمایتهای خوبی از اعضای هیئتعلمی در بحث اختصاص گرنتهای پژوهشی و فرصتهای مطالعاتی داشتهاند، تشکر کنم، این فرصت مطالعاتی برای من هم تجربه بسیار خوبی بود جدا از بحثهای آموزشی و پژوهشی آشنایی با فرهنگ و منش دیگر کشورها و ارتباط و گفتگو با اساتیدی که در حوزه تخصص شما در دنیا در حال کار و پژوهش هستند و استفاده از تجارب و تحقیقات آنها بسیار مفید است. *دانشکده تربیتبدنی دانشگاه حکیم در زمینههای مختلف ورزشی در سالهای اخیر تجارب و دستاوردهای خوبی داشته است آیا به این فکر نیفتادهاید که این تجربیات را در سطح ورزش شهر مطرح کنید؟ معین فرد: چندین مورد را با مسئولان شهری مطرح کردهایم ولی از آن طرف اشتیاقی ندیدهایم. پروژههایی را برایشان معرفی کردیم. مهمترینش همین مرکز مشاوره ورزشی بود که زمان مدیریت بنده در تربیتبدنی دانشگاه، به شهرداری پیشنهاد دادیم که ما میتوانیم این طرح مشاوره ورزشی را برای تمام مردم شهر و در سطح شهرستان اجرا کنیم و دانشکده ظرفیتش را دارد؛ تا به امروز که بازخورد یا عکسالعملی دیده نشده اما ما به این همکاری امیدواریم و آمادگی و پتانسیل آن را هم داریم که از لحاظ ورزشی و سلامتی بتوانیم با شهرداری و ارگانهای داخل شهر هم ارتباط داشته باشیم.

اساتید آنجا که ما دو نفر را میدیدند به ما میگفتند چند سال است که ازدواج کردید؟ میگفتیم: خیلی وقت است و آنها میگفتند: خوب توانستید که با همدیگر کار کنید و خب اینجا این را بگوییم که برای من شخصاً این با هم بودن باعث پیشرفت شده و معتقدم این همفکری و همافزایی در مسائل آموزشی و پژوهشی باعث رشد و ارتقای ما شده است.

چندین مورد را با مسئولان شهری مطرح کردهایم ولی از آن طرف اشتیاقی ندیدهایم. پروژههایی را برایشان معرفی کردیم. مهمترینش همین مرکز مشاوره ورزشی بود که زمان مدیریت بنده در تربیتبدنی دانشگاه، به شهرداری پیشنهاد دادیم که ما میتوانیم این طرح مشاوره ورزشی را برای تمام مردم شهر و در سطح شهرستان اجرا کنیم و دانشکده ظرفیتش را دارد؛ تا به امروز که بازخورد یا عکسالعملی دیده نشده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.