از علم تطبیق

کریستین راگه ‪Khristine Rague(‬ ) استاد تمام دانشگاه سوربن- پاریس ۳ و متخصص شاخص و برجسته ترجمه پژوهی، هفته گذشته برای ارائه سخنرانی و برگزاری کارگاه آموزشی به دعوت گروه زبان فرانسه دانشگاه حکیم سبزورای در این دانشگاه حضور داشت، سخنرانی و کارگاهی که با اس

Setare Shargh - - صفحه اول -

کریستین راگه ‪Khristine Rague(‬ ) استاد تمام دانشگاه سوربن- پاریس 3 و متخصص شاخص و برجسته ترجمه پژوهی، هفته گذشته برای ارائه سخنرانی و برگزاری کارگاه آموزشی به دعوت گروه زبان فرانسه دانشگاه حکیم سبزورای در این دانشگاه حضور داشت، سخنرانی و کارگاهی که با استقبال بسیار خوب استادان و دانشجویان مواجه شد، حضور این استاد برجستۀ فرانسوی را مغتنم دانستیم...

با این سؤال بحث را شروع کنیم که ارتباط شما با سبزوار چگونه شکل گرفت و چه طور مهمان دانشگاه حکیم سبزواری شدید؟

ابتدا از شما تشکر میکنم برای توجهی که به سلسلهنشستهای ادبیات تطبیقی و همچنین حضور من در سبزوار دارید. حقیقت این است که من چندین بار، تا به امروز، به ایران سفر کردهام و با جامعۀ دانشگاهی ایران خوب آشنایم. بیشتر سخنرانیها و نشستهای علمیام، پیش از این، در دانشگاههای تهران و شهید بهشتی صورت گرفت. اما مدتی بود که به دلیل آشنایی با دو تن از، بهنظرم برجستهترین متخصصان نقد معاصر در حوزة تطبیقی و ترجمهپژوهشی، تصمیم داشتم به سبزوار سفر کنم. همیشه از خودم میپرسیدم سبزوار چه چیز خاصی دارد که این دو نفر را جذب کرده و اینگونه بود که با کنجکاوی تمام، دعوتشان را پذیرفتم و راهی شهر شما شدم و باید اضافه کنم که از این سفر بسیار خوشنودم.

شما استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه سوربن هستید. اگر بخواهیم برای مردمی که بیرون از فضای آکادمیک قرار دارند، حوزه تحقیق و دانش ادبیات تطبیقی را بیان کنیم، چه باید بگوییم؟

ادبیات تطبیقی، در فرانسه حدود دو قرن قدمت دارد. اما زمان زیادی نیست که در جهان ادبیات جایگاه واقعی خود را یافته و با درهم آمیختن با پیشفرض «هنر جهانی»، رهیافتهای نوینی را به متخصصان ادبیات معرفی کرده است. ادبیات تطبیقی بیشتر بر بُعد جهانی هنر تأکید دارد، این که «ادبیات» نداریم، «ادبیاتها» داریم، این که نه ادبیات مختص سرزمین خاصی است و نه ادیب. به این ترتیب، نه ویکتورهوگو فرانسوی است و نه حافظ ایرانی. اندیشۀ اینان درخدمت بشریت است. ادبا و نویسندگان و اندیشمندان در درازنای اعصار و در سراسر جهان دغدغههای گاه واحدی داشتند که هر کدام، بسته به موقعیت جغرافیایی و منطقهای و سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعۀ خویش، بهنوعی و با زبانی، آن را بیان کردهاند. اینگونه است که بسیاری از شاکلههای گفتمان این نویسندگان با یکدیگر تطابق دارد و کار ادبیات تطبیقی این است که این بارزهها را، با تکیه بر شباهتها و مغایرتها، بررسی کند و به انسان از منظری جهانی بنگرد.

سبزوار را چه طور دیدید؟ به خصوص دانشگاه حکیم سبزواری.

فرصت چندانی برای گشتوگذار در شهر نصیبم نشد. سخنرانی و نشست و کارگاهی را که دوستانم در اینجا برنامهریزی کرده بودند فرصت نمیداد تا چندان به فکر سبزوارگردی باشم. با این همه، لطف کردند و هم نقاط دیدنی شهر را نشانم دادند و هم راهی اطراف سبزوار شدیم. فرومد برایم بسیار جالب و دیدنی بود، نیشابور نیز به همین ترتیب. در بازدیدی که از افلاکنمای در دست احداث نیشابور داشتم، متوجه شدم که تاریخ علم در این نقطه از دنیا تا چه اندازه اهمیت و قدمت دارد. عطار و خیام هم که صدالبته جای خود را دارند.

مراودات دانشگاههای سبزوار با دانشگاههایی که میشناسید چه طور است؟ فکر میکنید در سطح مطلوبی قرار دارد؟

حقیقت این است که اطلاع چندانی در این رابطه ندارم. می دانم که دوستان ایرانیام در دانشگاه حکیم سبزواری مراودات زیادی با دانشگاههای معتبر دنیا دارند و چهرههای شناخته شدهای هستند. اما آیا این مراودات در مورد تمامی دانشکدهها و در سطح دانشگاه حکیم سبزواری نیز مصداق دارد یا نه، این را دیگر نمیدانم. برای من آنچه اهمیت داشت، حضور پررنگ دانشجویان و همچنین علاقمندان به ادبیات تطبیقی و ترجمهپژوهی در محل کنفرانس بود و این که دانشجویان با حرارت و هیجان تمام از دریافت خود از ادبیات میگفتند و با هم بحث میکردند. نظیر این حضور را تا پیش از این در دانشگاه دیگری تجربه نکردهبودم. امیدوارم در آیندة نزدیک، شاهد ایجاد مقطع دکترای ادبیات فرانسه در دانشگاه حکیم سبزواری باشم تا بدین ترتیب بتوانم پل ارتباطی بین این دانشگاه و دانشگاه سوربن را به نحوی مستحکم برقرار کنم و با تبادل استاد و دانشجو، در محیطی آکادمیک به همکاری خود با دوستانم و همچنین داشجویانشان ادامه دهم.

ادبیات، در سبزوار در چه جایگاهی قرار دارد و آیا شأنیت لازم خود را پیدا کرده است؟ به نظر شما جهان، سبزوار و ادبیات و فرهنگش را به چه نامهایی میشناسد؟

پرسش دشواری است چون من در عرض سه روز نمیتوانم در بارة موقعیت ادبیات در سبزوار اظهار نظر کنم.

بیشتر سخنرانیها و نشستهای علمیام، پیش از این، در دانشگاههای تهران و شهید بهشتی صورت گرفت. اما مدتی بود که به دلیل آشنایی با دو تن از، بهنظرم برجستهترین متخصصان نقد معاصر در حوزۀ تطبیقی و ترجمهپژوهشی، تصمیم داشتم به سبزوار سفر کنم.

استادان و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.