رفع تصرف 2 هکتار از اراضی ملی در سبزوار

Setare Shargh - - صفحه اول -

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سبزوار گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 2 هکتار از اراضی ملی در این شهرستان رفع تصرف شد. قاسم آخوندی افزود: در این مدت 84 فقره پرونده برای 16 هکتار عرصههای منابع طبیعی بهخاطر تخریب و تصرف تشکیل شد که برای 28 فقره تخریب و تصرف در مساحت 2 هکتار حکم خلع ید صادر شد و مختلفان این پروندهها به پرداخت 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.