نخستین موزه صنعت نفت ایران در سبزوار ثبت ملی میشود

Setare Shargh - - صفحه اول -

مدیرکل اسناد و موزههای صنعت نفت گفت: مراحل اولیه ثبت ملی موزه نفت سبزوار بهعنوان نخستین موزه صنعت نفت کشور در حال انجام است و به دلیل قدمت بالای ساختمان بهزودی ثبت ملی میشود. اکبر نعمت اللهی اظهار کرد: ساختمان کنونی موزه نفت سبزوار سال 1318 توسط شرکت ایران و انگلیس به منظور پخش فرآوردههای نفتی در حاشیه این شهر ایجاد و سال 1382 با تصویب هیات مدیره شرکت صنعت نفت به «موزه نفت» تبدیل شد. وی افزود: در این موزه 200 قطعه موزهای شامل ادوات مراحل اکتشاف و تولید فرآوردهها نگهداری میشود که پیش از این با همت کارشناسان به ثبت رسیدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.