کمبود پزشک متخصص تأمین اجتماعی رنجی برای بازنشستگان

Setare Shargh - - صفحه اول -

مسئول کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی سبزوار گفت: مرکز درمانی تأمین اجتماعی این شهرستان کمبود پزشک متخصص و تجهیزات پزشکی دارد که سبب رنج بازنشستگان میشود. محمدحسین دلقندی افزود: واگذاری بیمارستان واسعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کاری اشتباه و اجحاف در حق بیمهشدگان تأمین اجتماعی بود. وی اظهار کرد: پسازاین واگذاری گرچه کلینیک تأمین اجتماعی بهصورت تخصصی دایر شده اما کمبود پزشک متخصص سبب شده بیماران در بیشتر موارد به بیمارستان واسعی مراجعه و برای برخی خدمات پزشکی و تزریقات هزینه پرداخت کنند. مسئول کانون بازنشستگان سبزوار گفت: کلینیک تأمین اجتماعی این شهرستان باید بهصورت شبانهروزی با همه امکانات پزشکی آماده ارائه خدمت به بیمهشدگان تأمین اجتماعی باشد. دلقندی یکی دیگر از مطالبات جامعه بازنشستگان شهرستان را ایجاد امکانات ورزشی بهویژه استخر شنا دانست و گفت: با توجه به مشکل بیمهشدگان که نیاز مبرم به آبدرمانی دارند ایجاد استخر ضروری است که با توجه به اهمیت آن، این درخواست با امضای معاون استاندار و فرماندار ویژه و نمایندگان مجلس به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد. نائب رئیس کانون بازنشستگان خراسان رضوی در ادامه خواستار اجرای سریع قانون الزام توسط سازمان تأمین اجتماعی برای همه بازنشستگان شد و تعلل در اجرای این قانون را ظلم بزرگی به بیمهشدگان دانست. دلقندی با اشاره به حقوق پائین این قشر، اجرای هر چه سریعتر همسانسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران را مطالبه کرد. وی اظهار کرد: بیشتر بازنشستگان هماینک در قید حیات نیستند و طعم همسانسازی را نچشیدند ازاینرو وزیر و مدیرعامل سازمان نسبت به بررسی این مهم اقدام نمایند. دلقندی با بیان اینکه وزیر، عضوی از جامعه کارگری و همسنگر با بازنشستگان است انتظار است این تبعیض را در بین فرزندان خود نداشته باشد چنانکه در مواقع اعلام وام بازنشستگان دولت با جمعیت یکمیلیون 300 هزارنفری، 300 هزار فقره وام با مبلغ 40 میلیون ریال از منابع بانکهای دولتی اعلام میشود که سبب ازدحام و مراجعه افراد به کانون بازنشستگان میشود و آنوقت متوجه میشوند این وام متعلق به بازنشستگان کشوری است درحالیکه اعلام وام بازنشستگی تأمین اجتماعی که از منابع خود بیمهشده است برای سه میلیون 300 هزار نفر جمعیت، فقط 50 هزار وام 2 میلیونی اعلام میشود که ظلم در حق آنهاست. دلقندی با تقدیر از وزیر کار برای اجرای طرح کرامت رضوی، سهمیه بیشتر این طرح را تقاضا کرد تا افراد بیشتری از بازنشستگان تحت پوشش قرار گیرند و همگی از معنویات این طرح بهرهمند شوند. وی اظهار کرد: در سال جاری اعتبار و سهمیه طرح کرامت بازنشستگان خراسان رضوی اعلام نشده که تقاضا داریم نسبت به آن توجه شود. محمدحسین دلقندی افزود: 9 هزار و 700 نفر در کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی سبزوار عضو هستند و در این کانون زیرساختهای خدماترسانی به کارگران بازنشسته ساختمانی، کورهپزی، کارخانهها و صنایع فراهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.