به بهانه اربعین

Setare Shargh - - صفحه اول - رمضانعلی ثباتیمقدم

اعداد همانگونه که در زندگی مادی ما مؤثرند در زندگی معنوی ما هم دارای اهمیت فراواناند از قبیل تعداد رکعات نماز و یا تعداد تسبیحات اربعه. تعداد تسبیحات حضرت زهرا )س( و امثال آنها نشاندهنده آن است که زندگی معنوی...

اعداد همانگونه که در زندگی مادی ما مؤثرند در زندگی معنوی ما هم دارای اهمیت فراواناند از قبیل تعداد رکعات نماز و یا تعداد تسبیحات اربعه. تعداد تسبیحات حضرت زهرا )س( و امثال آنها نشاندهنده آن است که زندگی معنوی انسان هم نمیتواند جدای از اعداد باشد. یکی از عددهایی که در آموزههای دینی ما جایگاه ویژهای دارد عدد چهل است که ما در آستانه اربعین حسینی )ع( نیمنگاهی به عدد چهل از منظر ائمه معصومین )ع( خواهیم داشت.

1. بعثت پیامبران )ع( در چهلسالگی

«أنّه لم یبعث نبیّ إلا علی رأس أربعین» «هیچ پیامبری مبعوث نشد به رسالت مگر در سن چهلسالگی»

2. رشد و کمال در چهلسالگی

«قال الصادق )ع(: إذا بلغ أربعین سنۀ فقد بلغ منتهاه» «امام صادق )ع( فرمود: وقتی بنده به چهلسالگی میرسد به منتهای «کمال» عقلی رسیده است.» (بحارالانوار – جلد 2 – صفحه 120)

3. گواهی چهل مؤمن

«قال الصادق )ع(: إذا ماتَ المُؤمنُ فَحَضَر جِنازتَه أربعونَ رَجُلًا مِن المؤمنینَ فَقالوا: اللّهمَّ إنّا لا نَعلمُ مِنهُ إلّا خَیرًا و أنتَ أعلَمُ بِه مِنّا! قالَ اللهُ تبارکَ و تَعالَی: إنّی قَد أجَزْتُ شَهادتَکُم و غَفَرتُ لَه ما عَلِمتُ ممّا لا تَعلَمونَ.» «امام صادق )ع( فرمود: هنگامیکه مؤمنی از دنیا برود در کنار جنازه او چهل مؤمن حضور یابند و بگویند: خدایا ما جز خیر و خوبی از او چیزی نمیدانیم و تو آگاهتر از ما به او هستی. خدای متعال میفرماید من شهادت شما را درباره او پذیرفتم و آمرزیدم گناهانی را که شما نمیدانید.» (سفینهالبحار – جلد 4 – صفحه 64)

4. همسایگی تا چهل خانه

«قال علی )ع(: لجِوارُ أَربَعونَ دارا مِن أَربَعَۀِ جَوانِبِها» «امام علی )ع( فرمود: همسایگی تا چهل خانه از چهار طرف است.» (بحارالانوار – جلد 81 – صفحه 3)

5. دعا برای چهل مؤمن

«قال الصادق )ع(: من قدم اربعین رجلا من اخوانه فدعا لهم ثم دعا لنفسه استجیب له فیهم و فی نفسه» «امام صادق )ع( فرمود: کسی که مقدم بدارد چهل نفر از برادران دینی خود را در دعا و بعد برای خودش دعا کند، دعایش در حق آنها و خودش به اجابت میرسد.» (بحارالانوار – جلد 82 – صفحه 312) 6. اقامه حد با برکت تر از چهل شبانهروز باران: «قال نبی )ص(: إقامۀ حد، خیر من مطر أربعین صباحاً» «رسول گرامی اسلام )ص( فرمود: اقامه حدی از حدود خدا، برکتش بیشتر از چهل شبانهروز باران است.» (وسائل الشیعۀ – جلد 7)

7. حفظ چهل حدیث:

«قال الصادق )ع(: مَن حفظ مِن شیعتنا حدیثاً، بعثه الله یوم القیامه عالی فقیهاً و لم یعذب.» «امام صادق )ع( فرمود: هر کس از شیعیان ما چهل حدیث را حفظ کند خدای متعال فردای قیامت او را عالم و فقیه مبعوث نموده و عذاب نمیکند.» (امالی صدوق صفحه 253)

8. حضور چهل روز در نماز جماعت

«قال النبی )ص(: من صلی ا... أربعین یوما فی جماعۀ یدرک التکبیرة الأولی کتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق» «رسول گرامی اسلام )ص( فرمود: کسی که چهل روز در نماز جماعت حضور یابد با درک تکبیر اول نماز، خداوند برای او دو برائت مینویسد: 1. برائت از آتش جهنم 2. برائت از نفاق»

9. اثر غیبت تا چهل شبانهروز

«قال النبی )ص(: مَنِ اغْتابَ مُسْلِماً اَو مُسْلِمَۀً لَمْ یقْبَلِ اللهَُّ تَعالی صَلاتَهُ وَ لا صیامَهُ اَرْبَعینَ یوْماً وَ لَیلَۀً اِلّا اَنْ یغْفِرَ لَهُ صاحِبُهُ» «رسول گرامی اسلام )ص( فرمود: کسی که از مرد یا زن مسلمانی غیبت کند خدای متعال نماز و روزهاش را تا چهل روز قبول نمیکند مگر اینکه غیبت شونده او را ببخشد و از او راضی شود.» (بحارالانوار – جلد 75 – صفحه )259

10. اثر لقمه حرام تا چهل روز

«قال النبی )ص(: مَن اَکلَ لقمۀَ حرامٍ لم تُقبَل صلاةً اربعین لیلۀً و لم تُستجَب له دعوة اَربعین صباحاً و کلُّ لحمٍ ینبته الحرام فالنّار أولی به» «رسول گرامی اسلام )ص( فرمود: کسی که لقمه حرامی را بخورد تا چهل شبانهروز نماز و دعایش موردقبول و اجابت واقع نمیگردد و گوشتی که از حرام روئیده شده باشد سزاوار آتش است.»

11. اثر نوشیدن شراب تا چهل روز

«قال النبی )ص(: أن من شرب الخمر لم تحسب صلاته أربعین صباحاً» «رسول گرامی اسلام )ص( فرمود: بهدرستی که کسی شراب بنوشد نمازش تا چهل روز موردقبول واقع نمیگردد.»

12. ثمره اخلاص تا چهل روز

«قال النبی )ص(: من أخلص للهّ أربعین صباحا ظهرت له ینابیع الحکمۀ من قلبه إلی لسانه» «پیامبر گرامی اسلام )ص( فرمود: کسی که چهل روز اعمالش را خالص )فقط برای خدا( انجام دهد چشمههای حکمت از قلبش بر زبانش جاری میگردد.»

13. چهل مرتبه استغفار

«قال الصادق )ع(: من قال آخر قنوته فی الوتر استغفر الله و اتوب الیه، مائۀ مرة اربعین لیلۀ کتبه الله من المستغفرین بالاسحار» «امام صادق )ع( فرمود: کسی که در آخر قنوت نماز وترش یکصد مرتبه استغفرالله و اتوب و الیه را چهل شب بگوید در زمره استغفارکنندگان در سحرها، خداوند نامش را مینویسد.» (بحارالانوار – جلد 87 – صفحه 224)

14. احتکار بیش از چهل روز «قال النبی )ص(: من احتکر فوق اربعین یوماً فان الجنۀ یوجد ریحها من مسیرة خمسمأة عام و انه لحرام علیه» «رسول گرامی اسلام )ص( فرمود: کسی که بیش از چهل روز احتکار کند بوی بهشت از مسیر پانصد سال به مشام میرسد ولی بر انسان محتکر حرام است.» (بحارالانوار – جلد 103 – صفحه 89)

15. تکریم به چهلسالهها

«قال الصادق )ع(: إن الله عزوجل لیکرم أبن الاربعین و یستحی من أبناء الثمانین» «امام صادق )ع( فرمود: خدای متعال چهلسالهها را تکریم و از هشتادسالهها حیا میکند.» )خصال الصادق – جلد 2 – صفحه 545)

16. چهل حج

«قال موسی بن جعفر )ع(: من حج أربعین حجۀ قیل له: اشفع فیمن أحببت ویفتح له باب من أبواب الجنۀ یدخل منه هو ومن یشفع له» «امام موسی بن جعفر )ع( فرمود: کسی که چهل حج انجام دهد به او گفته میشود شفاعت کن از هر کس که دوست داری و برای او دری از بهشت گشوده میشود که از آن داخل بهشت شود به اتفاق کسانی که شفاعت نموده است.» (خصال صدوق – جلد دوم – صفحه )549

17. چهل روز غذای حلال

«مَنْ اَکلَ الحلالَ اَربعینَ یوماً نَوَّرَ اللهُ قلبَه» «رسول گرامی اسلام )ص( فرمود: کسی که چهل روز «غذای حلال» بخورد خداوند متعال قلبش را نورانی میکند.» (سفینه البحار – جلد 1 – صفحه 99)

18. اذان چهل سال

«قال النبی )ص(: مَن أَذّن اربعین عاما محتسبا، بَعَثَهُ اللهَّ عزَّ و جَلَّ یوم القیامَۀِ و له عمل أَربَعِینَ صِدِّیقا، عَمَلا مَبرُورا مُتَقَبَّلا» «رسول گرامی اسلام )ص( فرمود: کسی که چهل سال اذان بگوید با محاسبه خدای متعال در قیامت او را مبعوث میفرماید درحالیکه عمل پذیرفته چهل صدیق برای او نوشته شده است.»

19. چهل سال گریه امام سجاد )ع(

«قال الصادق )ع(: ان زینالعابدین بکی علی ابیه اربعین سنه...» «امام صادق )ع( فرمود: امام زینالعابدین )ع( بر پدرش «سیدالشهدا )ع)» چهل سال گریه کرد.» (وسائل الشیعه – جلد 3 – صفحه 282)

20. زیارت اربعین

«قال العسکری )ع(: عَلَامَاتُ الْمُؤْمِنِ خَمْسٌ: صَلَاةُ احدی والْخَمْسِینَ، وَ زِیارَةُ الأْرْبَعِینَ، وَ التَّخَتُّمُ فِی الْیمِینِ، وَ تَعْفِیرُ الْجَبِینِ، وَ الْجَهْرُ بِبِسْمِ اللهَِّ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم» «مؤمن پنج نشانه دارد: 1. نماز پنجاهویک رکعت 2. خواندن زیارت اربعین

3. انگشتر به دست راست نمودن 4. سجده بر خاک نمودن

5. بلند گفتن بسمالله الرحمن الرحیم. )در نمازهای ظهر و عصر »)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.