نسبت آزادی مطبوعات با مسئله فساد از منظر حقوقی

Setare Shargh - - صفحه اول -

طبق اصل بیست و چهارم قانون اساسی، مطبوعات، در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند. طبق ماده ۴ قانون مطبوعات هیچ مقام دولتی یا غیر دولتی برای چاپ مطلب یا مقالهای حق اعمال فشار بر مطبوعات یا سانسور و...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.