جابهجایی موزه شهر سبزوار به کتابخانه ناوی با هدف جذب گردشگران و مسافران!

Setare Shargh - - صفحه اول -

مدتی است شهرداری سبزوار به بهانه جابهجایی موزه شهر سبزوار از میدان 30 هزاری متری )آیتا... بهشتی( به کتابخانه ناوی، اقدام به تغییر کاربری سالن جنب این کتابخانه کرده است. این سالن با همت یکی از فرزندان مرحوم سرهنگ ناوی در...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.