شیخ محمد مدرّس سبزواری

Setare Shargh - - صفحه اول -

از جمله سفیران فرهنگی دیار سربداران در غرب ایرانزمین، شیخ محمد مدرّس سبزواری و خانواده اوست که در تویسرکان در استان همدان، پرچمدار علم و ادب و شُهره در تقوا و دیانت بود. این عالم برجسته سبزواری که سوگمندانه در دیار سبزوار ناآشناست، فرزند ملّ عباس بن ملّحسین واعظ گاچی سبزواری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.