ایجاد اشتغال برای 50 نفر از بسیجیان جویای کار در سبزوار

Setare Shargh - - احوالشهر -

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( سبزوار گفت: در سال جاری از محل تسهیلت 10 میلیارد ریالی اقتصاد مقاومتی برای 50 نفر از بسیجیان نیازمند و جویای کار، اشتغال ایجاد میشود. محمد داورزنی اظهار کرد: مقدار این تسهیلت برای هر نفر 200 میلیون ریال است که از محل این تسهیلت برای 50 نفر از بسیجیان نیازمند که تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( نیستند شغل ایجاد میشود. وی هدف طرحهای اقتصاد مقاومتی را اشتغالزایی، کارآفرینی و محرومیتزدایی دانست و اظهار کرد: طرحهای اقتصاد مقاومتی در عرصههای ساخت استخر پرورش ماهی، پرورش بلدرچین و شترمرغ، کشت گلخانهای، تولید گیاهان دارویی، دامپروری، خدمات، حملونقل و صنایع تبدیلی اجرا میشود. داورزنی افزود: تسهیلت اقتصاد مقاومتی طی تفاهمنامه سهجانبه بین آستان قدس رضوی، ناحیه مقاومت بسیج سپاه سبزوار و کمیته امداد امام خمینی )ره( به متقاضیان پرداخت میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.