# کتاب_میخوانم_صدکی_ام

بعید است اهل کتاب و فرهنگ باشید و نام «صدک» به گوشتان نخورده باشد. صدک مخفف «صدای دوستداران کتاب» است. مجموعهای که در سبزوار، مدتی است فعالیت خود را شروع کردهاند و فرهنگ کتاب و کتابخوانی را تبلیغ و ترویج میکنند. این شماره میزبان مجید توانایی، مسئول این سا

Setare Shargh - - گفت و شنود -

.1 لطفاً از صدک و فعالیتهای این سمن برای ما بگویید

سلم. صدک سازمانی است مردمنهاد که بهمنظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی شکل گرفته است. شعار ما در صدای دوستداران کتاب این است «کتاب بخوانیم و دیگران را در لذت مطالعه شریک کنیم» و معتقدیم که با خواندن حداقلی میشود دیگران را ترغیب به مطالعه کرد. به همین منظور از 9 دقیقه مطالعه حرف به میان آوردهایم. ما اینگونه میگوییم که: اگر من بخوانم اگر تو بخوانی او میخواند و ما خواندهایم تا دنیا جای بهتری برای زندگی باشد.

.2 فکر میکنید تا چه اندازه صدک و سازمانهای مردمنهاد در امر ترویج کتابخوانی مؤثر عمل کردند؟

متأسفانه تاکنون سازمانهای مردمنهاد و خودجوش در این زمینه فعالیتهای زیادی نداشتهاند. جز عده قلیلی که با هدفی مشترک برای لذت بردن از یک کتاب و یا موضوع خاص گرد هم میآیند و از مطالعه آن لذت میبرند؛ اما بهگونهای نبوده است که دیگران را دعوت به مطالعه کرده و کتابهای مناسبی برای شروع به آنها معرفی نمایند؛ اما اخیراً، بهویژه در سال قبل اتفاقات خوبی در این حوزه افتاده است. حداقل در شهرستان سبزوار فعالیتهای خودجوش در جایجای شهرستان دیده میشود. هدف صدک علقهمند کردن دوستانی است که تاکنون یا کتاب نخواندهاند و یا خیلی علقهمند به مطالعه آزاد نبودهاند و در برنامههای اخیر به شکل محسوسی شاهد علقهمند شدن بعضی از همشهریان هم برای مطالعه کتاب بودهایم.

.3 بهعنوان یک عضو فعال جامعه فرهنگی که برای ترویج کتابخوانی تلاش میکنید، فعالیت نهادهای دولتی را در این امر چگونه ارزیابی میکنید؟

در سالهای اخیر سازمانها و نهادهای دولتی در خصوص ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی تلش میکنند که بیشتر فعالیتشان تبلیغات در این حوزه بوده است؛ البته همان هم بیتأثیر نخواهد بود اما قطعاً عمیق نبوده و در سطح جامعه بهطورجدی نهادینه نخواهد شد. متأسفانه برخی نهادهای دولتی و مسئولان به دنبال این هستند که از تبلیغات ترویج کتاب و کتابخوانی به نفع مستندسازی و ایجاد رزومهای در دفتر فعالیتهایشان و ارائه گزارش به بالادستی سود ببرند.

4. به نظر شما چرا بخش کثیری از جامعه ما خود را از لذت مطالعه و کتابخوانی محروم کردهاند؟

عوامل زیادی در این امر دخیل هستند. از بهانههای مختلف مردم مانند عدم وقت کافی، مشکلت زندگی و مسائل معیشتی تا استفاده از وسایل ارتباطجمعی و اخیراً هم شبکههای اجتماعی؛ اما بنده فکر میکنم که اغلب مردم از تأثیر مطالعه در زندگی، در روابط اجتماعی، اقتصاد خانواده، مدیریت کسبوکار و در تربیت نسل آینده واقعاً آگاهی کافی ندارند و بههیچعنوان لذت مطالعه را درک نکردهاند. به همین خاطر است که کمتر و یا بهتر بگویم بههیچوجه به سراغ کتاب نمیروند. درحالیکه اگر شهد شیرین مطالعه را بچشند حتماً آن را یکی از ضروریات زندگیشان خواهند دانست. به همین خاطر است که ما در سازمان مردمنهاد صدک مسئله 9 دقیقه مطالعه را طرح کردهایم تا بهانههایی ازایندست را خنثی کرده و آنها را ترغیب به مطالعه حداقلی نماییم. اگر کسی به مدت یک هفته هر روز 9 دقیقه کتاب بخواند قطعاً در هفتههای بعد کمتر از 15 دقیقه نخواهد خواند و همچنین در ماههای آینده، مطالعه او کمتر از نیم ساعت در روز نخواهد بود.

.5 «امروزه با وجود پهنه گسترده فضای مجازی، خواندن کتاب، اتلاف وقت است.» نظیر این صحبتها را خصوصاً در میان جوانان زیاد میشنویم. شما چه پاسخی برای این افراد دارید؟

به نظر من فضای مجازی هم تأثیر مثبت و خوبی در آگاهی دادن به مردم داشته و نقش مهمی را در این زمینه ایفا میکند، اما متأسفانه نحوه استفاده از اطلعات گرفتن در شبکههای مجازی درست نیست و غالباً بهصورت نکتهای و شکل بریده و کوتاه شده مطالب موردمطالعه و استفاده قرار میگیرد. ولی اگر روشی برای مطالعه کتب کامل غیر کاغذی باشد هرچند لذت خود کتاب فیزیکی را نخواهد داشت ولی باز هم تأثیر مثبت خودش را خواهد گذاشت.

.6 شما معتقدید چطور میشود مردم را به مطالعه کتاب علاقهمند کرد؟

با اطلعات دادن به مردم از اینکه کتاب چقدر میتواند تأثیر مثبتی در روند زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی آنها داشته باشد و همچنین چقدر میتواند برای زندگی بهتر در حال و در آینده به آنها کمک کند.

.7 برای کسانی که کتابخوان نیستند، چه نوع کتابهایی را برای شروع پیشنهاد میکنید؟

حوزه علقهمندی افراد در مطالعه کتاب بسیار متنوع است و ابتدا باید به کشف علقهمندی مردم پرداخت اما فکر میکنم کسانی که تاکنون کتابی نخواندهاند و یا خیلی کم مطالعه کردهاند باید از کتابهای با حجم کمتر و مطالب سادهتر مانند حکایتها و داستانهای کوتاه استفاده کنند تا هرچه زودتر مطالعه کتابی را به اتمام برسانند.

.8 بسیاری اعتقاد دارند امر ترویج کتابخوانی را باید از کودکان شروع کرد؛ فکر میکنید خانوادهها چگونه باید دراینباره فرهنگسازی کنند؟

من به تمام کسانی که مانند خودم دارای فرزند و فرزندانی هستند توصیه میکنم که بههیچعنوان به فرزندانشان نگویند که کتاب بخوانند بلکه خودشان شروع کنند به مطالعه و حتماً در آیندهای کوتاه فرزندانشان به مطالعه کتاب علقهمند خواهند شد

.9 این شبها شاهد گردهماییهای کتابخوانی صدک در نقاط مختلف شهر هستیم. کمی از این برنامه برایمان صحبت کنید.

صدک در فعالیت یکساله خود برنامههای مختلفی را در حوزه ترویج کتاب و کتابخوانی داشته است از جلسات مختلف کتابخوانی مانند بیهقی خوانی، گلستان خوانی، مثنوی، اشعار اخوان ثالث و ... و همچنین برنامه «باهم بخوانیم» که هفتهای یکبار در یکی از فضاهای باز و پارکهای سطح شهر برگزار میگردد که به اعتقاد من و دوستانم از مؤثرترین و تأثیرگذارترین برنامههای ترویج کتابخوانی بوده و تاکنون توانسته افراد زیادی را علقهمند به مطالعه کتاب نماید. به همین خاطر تصمیم گرفتیم در هفته کتاب و کتابخوانی برنامه «با هم بخوانیم» را هر روز در یکی از مکانهای مختلف سطح شهر اجرا کنیم تا بتوانیم افراد بیشتری را به خواندن کتاب علقهمند نماییم. ضمن تشکر از حضرتعالی که این فرصت را در اختیار بنده قرار دادید. با افتخار میگویم که: #کتاب_میخوانم_صدکی_ام

. شعار ما در صدای دوستداران کتاب این است «کتاب بخوانیم و دیگران را در لذت مطالعه شریک کنیم» و معتقدیم که با خواندن حداقلی میشود دیگران را ترغیب به مطالعه کرد. به همین منظور از ۹ دقیقه مطالعه حرف به میان آوردهایم

متأسفانه برخی نهادهای دولتی و مسئولان به دنبال این هستند که از تبلیغات ترویج کتاب و کتابخوانی به نفع مستندسازی و ایجاد رزومهای در دفتر فعالیتهایشان و ارائه گزارش به بالادستی سود ببرند.

موسیالرضا وثوق

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.