من یار مهربانم؟!

Setare Shargh - - گذر - زهره سادات صدر

آری به اینترنت؛ نه به کتاب، آری به پرسه زدن بیهوده در خیابانهای تکراری؛ نه به کتاب، آری به پرحرفی و پرچانگی؛ نه به کتاب، آری به بیکاری و بیهودگی؛ نه به کتاب و ... چرا؟ بهراستی چرا؟ تاکنون اندیشیدهاید که چرا کتاب را دوست نمیداریم؟! چرا کتاب نمیخوانیم؟ برای چرایی کتاب نخواندن دلایل زیادی میتوان آورد. کتاب نمیخوانیم چون اکثراً ما خود را دانای کل فرض میکنیم. کتاب نمیخوانیم چون کتاب خواندن را امری کودکانه و خاص نوجوانان و جوانان و افراد بیکار تصور کردهایم. کتاب نمیخوانیم چون علقهای به شناخت بیشتر محیط پیرامون و افراد دوروبر خود نداریم. کتاب نمیخوانیم چون شنونده و مقلد بودن کاری بس آسان است. کتاب نمیخوانیم چون فیلم دیدن بسیار راحت است. کتاب نمیخوانیم چون دریچه تخیل و رؤیاپردازی خود را هیچ وقت نگشودهایم )نیازی به تخیل نداشتهایم(. کتاب نمیخوانیم چون این امر هزینه مالی در بردارد. کتاب نمیخوانیم چون وقت نداریم. کتاب نمیخوانیم چون وقت گذراندن در تلگرام، اینستاگرام و دیگر شبکههای مجازی برایمان خوشمزهتر است. کتاب نمیخوانیم چون کتاب خواندن برایمان یادآور خاطرات شیرین درس، مشق، مدرسه و دانشگاه است و ما چه مشتاقان علمی بودهایم! کتاب نمیخوانیم چون در زندگی جای خالی و ضرورتی برای کتاب خواندن احساس نکردهایم؛ و ... و جالبتر از همه، این چون چراها، والدین، معلمان و بزرگترها هستند که فرزندان، شاگردان و جوانان خود را توصیه و سفارش به کتاب خواندن میکنند درحالیکه خود سالها کتابی را تورق نفرمودهاند؛ و این رفتار بزرگترها و والدین از این نکته سرمنشأ میگیرد که اینان به خاطر سن و سال و احیاناً سفیدی موها و محاسن خود را عالم به سر و خفی میدانند! و چگونه ممکن است که فردی خود امری را انجام ندهد ولی از دیگری انتظار انجام همان امر را داشته باشد؟ چگونه ممکن است فرزندی توصیه والدین خود را مبنی بر کتابخوان بودن به گوش بگیرد درصورتیکه والدین خود را هیچگاه در حال کتاب خواندن ندیده باشد؟! در نظر بسیاری، کتاب خواندنی سودمند و مفید است که نفعی مستقیم، واضح و صریح داشته باشد. مثل کتب درسی که نمرهای در پی دارد و در نهایت رشتهای در دانشگاه و احیاناً شغلی در آینده نصیب فرد میکند؛ و در غیر این صورت ضرورتی برای مطالعه وجود ندارد. این در حالی است که این نوع مطالعه همان مطالعهای است که باعث دوری افراد از دنیای شیرین و لذتبخش کتاب شده است تا حدی که کتاب را جایگزینی برای قرص خواب کردهاند. به قول رسول ادهمی نویسنده و شاعر کشورمان: میشه با کتاب زد تو سر این و اون. با کتاب میشه آتیش خاموش کرد. با کتاب میشه مگس و رو هوا له کرد. با کتاب میشه مخ زد. با کتاب میشه قدچهار پایه رو بلندتر کرد و به بالای کابینت رسید. با کتاب میشه رفت جلسه و پز داد. با کتاب میشه جوجه رو بهتر کباب کرد. با کتاب میشه کمر رو خاروند. با کتاب میشه از شر خریدن کادوی گرون خلص شد؛ اما با این به قولی آچارفرانسه یه کار دیگه هم میشه کرد... پرواز ... به هر حال در این مقطع از تاریخ و در این برهه با توجه به امکانات، تنوع کتاب و نشر آن و برای ماهایی که ادعا فرهنگ چند هزارساله داریم و ماهایی که مدعی سردمداری اسلم هستیم با توجه به کتاب مقدس و جاویدمان قرآن که در آن بهطور آشکارا و بهصراحت ما را به خواندن، سیر آفاق و انفس و علمآموزی ولو در چین دستور داده این میزان سرانه مطالعه بسیار ناراحتکننده و تأثرآور است. ازاینرو و با توجه به هفته کتاب و کتابخوانی بر آن شدیم که زین پس در ستونی به معرفی کتاب بپردازیم تا شاید فضای مطالعه شهرمان رنگ و رویی دیگر بگیرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.