استخدام تیم برنامهنویسی بهصورت پارهوقت

مهارتها:

Setare Shargh - - احوالشهر -

1. طراحی وبسایت )بدون استفاده از پورتالهای آماده - طراحی از صفر تا 100) 2. طراحی آپ آندروید کار 3. طراحی برنامه واسط کاربری تحت ویندوز 4. طراحی تابلو اعلنات تحت ویندوز تمامی این 4 مورد با هم مرتبط میباشند. امکان بروز رسانی پروژه در فازهای بعدی کار 09128219050

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.