جابهجایی موزه شهر سبزوار به کتابخانه ناوی با هدف جذب گردشگران و مسافران!

مدتی است شهرداری سبزوار به بهانه جابهجایی موزه شهر سبزوار از میدان 30 هزاری متری )آیتا... بهشتی( به کتابخانه ناوی، اقدام به تغییر کاربری سالن جنب این کتابخانه کرده است. این سالن با همت یکی از فرزندان مرحوم سرهنگ ناوی در راستای توسعه فضای کتابخانه و ایجاد

Setare Shargh - - گزارش - جواد پورسخاوت

موزه فعلی شهر سبزوار واقع در میدان 30 هزار متری در محل تالار شهر در جهت جذب گردشگران و مسافران به شهر، ایجاد درآمد پایدار شهرداری و ایجاد فضای فرهنگی در شورای چهارم و دوران شهرداری محمدعلی طالبی به بهرهبرداری رسید. پس از گذشت سه سال از بهرهبرداری این مجموعه تاریخی، فرهنگی و علمی، حال سخن از جابهجایی آن از میدان 30 هزار متری به کتابخانه ناوی شده است. شنیدهها حاکی از این است که شهرداری قصد دارد تا محل فعلی موزه شهر را به تالار پذیرایی و یا همان تالار شهر در راستای کسب درآمد تبدیل کند. بر اساس شنیدهها بالغ بر 300 میلیون تومان از اعتبارات شهرداری سبزوار در سال 1394 برای ساماندهی وضعیت تالار شهر و تبدیل آن به موزه اختصاص یافته است و با وجود این هزینه، اعتبار جدید برای تغییر کاربری سالن کنار کتابخانه ناوی به موزه اختصاص یافته است. نمونه این هزینهکردهای بدون توجیه پارک بانوانی است که در شورای اسلمی چهارم بهعنوان یک کار بیسابقه از آن یاد شد و حتی موردتقدیر امامجمعه، فرماندار و مسئولان وقت قرار گرفت و در اواخر فعالیت همان شورا توسط شهرداری مدتی تعطیل و تغییر شکل داده شد و بهعنوان اقدامی ارزشی باز هم موردتقدیر مسئولان وقت قرار گرفت. در کنار همه تقدیرهای آقایان جای این پرسش خالی است که چرا کسی از شهرداری بابت این ریختوپاشهای بدون ضابطه چیزی نمیپرسد و چرا این ریختوپاشها در منظر افراد جای تقدیر و تشکر هم دارد؟ برخی به دلیل حفظ شأنیت شهر معتقدند پرداختن به این موضوعات مانع پیشرفت میشود و ما معتقدیم که نپرداختن به این موضوعات سبب سوءاستفاده آن برخی از بیاطلعی مردم میشود. با وجود پیگیری هفتهنامه ستاره شرق برای پاسخگویی مسئولان و اعضاء شورای اسلمی، برخی پاسخ دادند، برخی ابراز بیاطلعی کردند و برخی هم از پاسخگویی استنکاف کردند. موافق انتقال موزه شهر نیستم رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلمی شهر سبزوار در گفتوگو با هفته ستاره شرق با اشاره به تغییر محل موزه شهر سبزوار به کتابخانه ناوی اظهار داشت: میدان 30 هزار متری محدوده تردد زائران و مسافرانی قرار گرفته که برای تأمین بخشی از نیازها و اسکان وارد شهر سبزوار میشوند و به همین دلیل ساختمان واقع در این میدان برای تبدیل به موزه شهر انتخاب شد. مسعود پسندیده با بیان اینکه بهعنوان عضو شورای اسلمی شهر سبزوار و رئیس کمیسیون فرهنگی موافق انتقال موزه از محل فعلی در میدان30 هزار متری به کتابخانه ناوی نیست، افزود: با وجود عدم موافقت، شهرداری برای انتقال موزه شهر به محل جدید نیاز به مصوبه شورا اسلمی شهر ندارد و میتواند بدون مصوبه و تنها با نظر مستقیم شهردار اقدام به این کار نماید. عضو شورای اسلمی شهر سبزوار گفت: حدود 500 اثر تاریخی و فرهنگی در مجموعه موزه شهر سبزوار نگهداری میشود که ظرفیت مناسبی برای جذب گردشگر و ایجاد درآمدهای پایدار در شهرستان ایجاد کرده است. وی با اشاره جابهجایی موزه شهر سبزوار، خاطرنشان کرد: هزینه زیادی هم برای ساخت موزه شهر در شورای چهارم اختصاص یافت و انتظار میرفت با وجود این هزینه از موزه شهر بهعنوان یک مجموعه تاریخی و فرهنگی بهرهبرداری درستی شود. پسندیده با اشاره به طرح شهرداری سبزوار برای انتقال موزه شهر اظهار داشت: شهرداری معتقد است که در محدوده کتابخانه ناوی رفتوآمد بیشتری صورت میگیرد و این مسئله فرصتی برای بازدید مردم از موزه شهر محسوب میشود.

اجازه تغییر کاربری ساختمان موزه شهر داده نمیشود

وی با بیان اینکه شهرداری سالن جنبی کتابخانه ناوی را برای انتقال موزه در نظر گرفته است، گفت: شهرداری برای تغییر کاربری ساختمان فعلی موزه شهر نیازمند به مصوبه شورای شهر دارد و نمیتواند بدون مجوز شورا این محل را تغییر دهد. پسندیده با بیان اینکه شهرداری باید ساختمان موزه فعلی شهر را به محلی برای فعالیتهای فرهنگی تبدیل کند، عنوان کرد: شورا مجوزی برای تغییر کاربری این ساختمان به سایر فعالیتهای خارج از حوزه فرهنگی را نمیدهد و شهرداری باید به این موضوع توجه کند. عضو شورای اسلمی شهر سبزوار با بیان اینکه برخی همکاران در شورا در برابر اقدامات شهرداری در صرف هزینههای گزاف سکوت میکنند، ادامه داد: با توجه به استدلال شهرداری در هر صورت موزه به محل جدید در کتابخانه ناوی بدون نیاز به اجازه یا موافقت شورای شهر منتقل میشود، اما تغییر کاربری در مجموعه ساختمان موزه با هزینههایی که در گذشته شده، انتقادهایی را برای شورا و شهرداری در پی دارد.

انتقال موزه شهر اشتباه است

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری سبزوار اظهار داشت: انتقال موزه شهر از محل فعلی به خیابان 24 متری انقلب این شهر اشتباه است و فرصت جذب گردشگر به شهرستان را میگیرد. محمودرضا سلیمانی با بیان اینکه مجموعه پارک 30 هزار متری بهعنوان سایت موزه شهر سبزوار در نظر گرفته شده است، ادامه داد: بر اساس این طرح قرار بود یک مجموعه فرهنگی، تاریخی، علمی و پژوهشی در مجموعه میدان 30 هزار متری اجرا شود. وی با بیان اینکه در گذشته هیئتمدیره و امنایی برای موزه شهر سبزوار در نظر گرفته شده بود، افزود: با توجه به بلتکلیفی هیئتمدیره و هیئتامنای موزه شهر، ایجاد این مجموعه در محل میدان 30 هزار متری امکانپذیر نیست و اگر این مجموعه ساماندهی شود میتوان طرح مذکور را اجرایی کرد. سلیمانی عنوان کرد: محل فعلی موزه شهر در مکانی واقع شده که محل تردد زائران و مسافران است و اگر مدیریت صحیحی بر مجموعه شود میتوان از موزه درآمدهای پایدار برای شهرستان ایجاد کرد، اما جابهجایی موزه به خیابان 24 متری دسترسی زائران و مسافران از این مجموعه را خارج میکند و افراد کمتری برای بازدید موزه به آن مراجعه میکنند. وی گفت: موزه شهر محلی برای نشان دادن فرهنگ، سلیقه، آداب و توانمندیهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، تاریخی و معنوی یک شهر است و این محل باید در دسترس مسافران واقع شود تا این افراد با مزیتهای شهر آشنا شوند. سلیمانی عنوان کرد: برای ساخت محل موزه شهر هزینههای زیادی در میدان 30 هزار متری صرف شد و حال با توجه به جابهجایی موزه و صرف هزینههای جدید در محل کتابخانه ناوی باید دید، ساختمان فعلی موزه، تبدیل به چه محلی میشود و شهرداری از این محل چه استفادهای میکند. وی افزود: بهعنوان یک شهروند امیدوارم که این هزینههایی که صرف انجام فعالیتهای فرهنگی، تاریخی و هنری میشود منجر به نتایج خوبی برای شهرستان باشد.

واگذاری محل فعلی موزه شهر به اداره ارشاد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلمی سبزوار نیز در این زمینه گفت: با توجه به تغییر محل موزه شهر به کتابخانه ناوی، بین شهرداری و این اداره تفاهمنامهای مبنی بر واگذاری محل فعلی موزه به اداره فرهنگ و ارشاد اسلمی سبزوار به امضاء رسید. محمد علیآبادی با بیان اینکه محل جدید موزه شهر در اختیار شهرداری است و به نهاد کتابخانهها واگذار نشده است، افزود: بااینوجود اداره فرهنگ و ارشاد اسلمی سبزوار بهعنوان دبیر نهادهای کتابخانههای شهرستان محسوب میشود و هرگونه ساختوساز در کتابخانهها بایستی با هماهنگی این نهاد باشد. وی تصریح کرد: هر نوع تغییری در کتابخانه ناوی در هر زمینهای باید با نظارت اداره ارشاد صورت بگیرد و با توجه به اینکه سالن کناری کتابخانه در اختیار نهاد کتابخانهها قرار نگرفته، موافقت شد که این محل در اختیار موزه شهر قرار بگیرد و محل فعلی موزه برای انجام فعالیتهای فرهنگی از جمله ایجاد سایت نمایشگاهی در اختیار اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان قرار گیرد. وی گفت: با این تفاهمنامه محل فعلی موزه واقع در میدان 30 هزار متری مورد استفاده دیگری قرار نمیگیرد.

استنکاف شهرداری از پاسخگویی

با وجود پیگیریهای خبرنگار ستاره شرق از شهرداری و ارتباط با روابط عمومی شهرداری سبزوار، شهرداری از پاسخگویی به پرسشهای خبرنگار استنکاف کرد. شهرداری نهادی است که با پرداخت عوارض مردم اداره میشود و باید به رسانهها بهعنوان نمایندگان افکار عمومی پاسخگو باشند.

محل فعلی موزه شهر در مکانی واقع شده که محل تردد زائران و مسافران است و اگر مدیریت صحیحی بر مجموعه شود میتوان از موزه درآمدهای پایدار برای شهرستان ایجاد کرد، اما جابهجایی موزه به خیابان 24 متری دسترسی زائران و مسافران از این مجموعه را خارج میکند و افراد کمتری برای بازدید موزه به آن مراجعه میکنند.

مراسم افتتاح موزه شهر در سال 94 که به طور همزمان از شبکه یک سیما پخش شد

آذر 93، نمایشگاه کتابی که در سالن جنبی کتابخانه ناوی برگزار شد

مراسم افتتاح موزه شهر در سال 94 که به طور همزمان از شبکه یک سیما پخش شد

سالن کتابخانه ناوی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.