به کودك تبلت بدهیم اما...

Setare Shargh - - صفحه اول -

خانمم رو تبلتش کلی بازی برای سحر خانم ریخته. هرگز وسیله رو از دسترسش دور نکردیم اما خودمون اینقدر باهاش بازی میکنیم که گاهی تا چند روز به تبلت فکر هم نمیکنه. بازیهایی که باهاش انجام میدم اینقدر براش جذابه که وقتی تنهایی بازی میکنه اکثراً همون بازیها رو تکرار میکنه؛ و سراغ تبلت یا کارتون نمیره. امروز با حمیده خانم مشغول حل مسئله بودیم و سحر خانم رفت سراغ تبلت. دیدم کمی عصبی شده و مدام به مادرش میگه: اینجاش رو بازی کن. اینجاش رو یادم بده و...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.