15 درصد زعفران سبزوار فرآوری میشود

Setare Shargh - - احوالشهر -

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت: از مجموع 6 تن محصول زعفران این شهرستان 15 درصد از طریق سه شرکت فرآوری بهداشتی دارای برند و صنایع بستهبندی آن فرآوری میشود. منصور برغمدی افزود: در سال جاری از سطح یک هزار و 500 هکتار اراضی زیر کشت زعفران در شهرستان سبزوار و برداشت 6 هزار کیلو زعفران تولیدی، هزار و 150 کیلوگرم آن از طریق اداره تعاون روستایی از کشاورزان خریداری شد. برغمدی اظهار کرد: زعفران کشاورزان با توجه به کیفیت محصول از قیمت پایه 43 میلیون ریال تا سقف 57 میلیون ریال خریداری میشود که 40 درصد قیمت بهصورت نقدی و بقیه طی سه ماه به کشاورز پرداخت میشود. وی اظهار کرد: 85 درصد زعفران سبزوار در بخش ششتمد این شهرستان است که سه هزار و 700 بهرهبردار در آن فعالیت میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.