قلعوقمع 9 کاربری غیرمجاز کشاورزی در شهرستان سبزوار

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس اداره امور اراضی شهرستان سبزوار گفت: در راستای قانون حفظ کاربری 9 مورد از تغییر کاربریهای غیرمجاز این شهرستان با دستور مقام قضائی قلعوقمع شد. هادی استیری طبق تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری هرگونه ساختوساز خارج از طرح هادی روستا و محدوده اراضی باغی زراعی بدون دریافت مجوز تغییر کاربری غیرقانونی است. وی با اشاره به اینکه در سال جاری 18 پرونده تغییر کاربری غیرمجاز زمین به مساحت 2 هزار و 230 مترمربع در این شهرستان تشکیل شده، اظهار کرد: سامانه تلفنی 131 بهمنظور حفظ زمینهای کشاورزی در سبزوار راهاندازی شده و مردم میتوانند هرگونه تخلف در این زمینه را از این طریق اعلام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.