ادامه از صفحه 1

Setare Shargh - - احوالشهر -

این حجم از بودجه نه تنها برای دانشگاه بلکه برای اقتصاد شهر سبزوار نیز میتواند یک فرصت بزرگ باشد که اثرات آن در دراز مدت محقق خواهد شد. به دلایل فوق و نیز مواردی که شاید در یک ستون کوتاه نتوان به آن پرداخت دانشگاه حکیم و نیز اتفاقات رخ داده در آن بهخصوص ریاست حاکم بر آن دانشگاه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هفته گذشته شاهد تغییر ریاست دانشگاه حکیم بودیم. آقای دکتر حدادنیا رئیس فعال و موفق چهارسال اخیر دانشگاه استعفا داد و به جای وی آقای دکتر مولوی استاد شهیر این دانشگاه انتخاب گردید. یکی از مهمترین ویژگیهای دکتر حدادنیا پاسخگویی وی به اهالی رسانه و نیز برگزاری منظم نشستهای مطبوعاتی بود. موردی که متأسفانه سالها است به ندرت میتوان آن را در سبزوار پیدا نمود. از طرف دیگر توجه وی به مسائل فرهنگی شهر به ویژه راه اندازی مرکز آفرینشها باعث شد که عموم مردم سبزوار حضور دانشگاه حکیم را در شهرستان به عینه ببینند. یکی دیگر از مهمترین اتفاقات دوران مدیریتی ایشان پرداخت بدهی دانشگاه به شهرداری سبزوار بود؛ آن هم در دورانی که شهرداری از لحاظ مالی یکی از بحرانیترین زمانهای خود را میگذراند. امیدواریم که حضور دکتر مولوی در مقام ریاست دانشگاه باعث شود که نه تنها ریلگذاری صحیح قبل ادامه پیدا کند بلکه توانمندی علمی ایشان موجبات رشد بیش از پیش دانشگاه را فراهم نماید. آرزوی موفقیت برای ایشان داریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.