فراخـــوان

Setare Shargh - - احوالشهر -

نویسندگان نحوه توزیع تأثیرات مطالب و... این هفتهنامه برای ما ارسال نمایند. از تمامی مخاطبین گرامی، اهالی رسانه و همشهریان محترم سبزواری دعوت میشود یادداشتها، انتقادات و پیشنهادهای خود را درباره نقاط قوت و ضعف کیفیت مطالب »هفتهنامه ستاره شرق« در نظر دارد به مناسبت انتشار صدمین شماره خود، ویژهنامهای تهیه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.