راه طی شده و مسیر پیش رو

Setare Shargh - - احوالشهر -

دانشگاه حکیم سبزواری 30 ساله شده است. این دانشگاه در سه دهه گذشته افتوخیزهای زیادی داشته است. بررسی و تحلیل این مسیر 30 ساله اطلاعات بیشتر و مجال دیگری میطلبد اما نهایت بیانصافی است اگر حرکت روبهجلو و امیدبخش چند سال اخیر دانشگاه نادیده گرفته شود. البته این حرکت در مقایسه با سالهای قبل از آن است وگرنه دانشگاه حکیم تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی دارد. این یادداشت سعی دارد نگاه کوتاهی به عملکرد چندساله اخیر دانشگاه داشته باشید: 1 - جرئت و جسارت بدون شک، جرئت و جسارت از جمله شاخصهای مهم مدیریت چند سال اخیر دانشگاه حکیم بوده است. بیتردید رفتن راههای نرفته، آغازهای دوباره، گشودن مسیرهای جدید، ملی نگریستن و جهانی اندیشیدن، اقدام و عمل، همه اینها جرئت و جسارتی بالایی میخواهد. تا چند سال پیشازاین، مدیریت دانشگاه حکیم، محافظهکاری و سکوت را بر حرکت و اقدام ترجیح میداد. دیکتهای نمینوشت تا مبادا غلطی داشته باشد. کم نیستند هنوز مدیرانی که جرئت اقدام و حرکت ملی را ندارند و هنوز همه دنیا را فقط دفتر کار و ادارهشان خلاصه میکنند. کم نیستند استادانی در همین دانشگاه که هنوز هم جسارت، جهانی اندیشیدن را ندارند. کم نیستند استادانی که هنوز هم از کتابها و مقالات دوره تحصیلشان جلوتر نیامدهاند و حتی با هل دادن هم نمیخواهند چند قدم حرکت علمی و پژوهشی روبهجلو داشته باشند؛ اما حالا دانشگاه حکیم با دانشگاههای خارجی همکاری میکند و با مراکز علمی و پژوهشی ملی قرارداد و تفاهمنامه به امضا میرساند. اگر آن نگاههای بلند ملی و جهانی را داشتیم و با جرئت و جسارت عمل میکردیم که سبزوار بعد از 30 سال هنوز اینقدر »شهرستانی« باقی نمانده بود.

از همه مهمتر پیگیری برای تعیین دانشگاه حکیم سبزواری بهعنوان یکی از 22 دانشگاه معین از جمله این گامهاست. چند صد دانشگاه در کشور وجود دارد و 31 مرکز استان که هر کدام چند دانشگاه دارند. قطعاً کسب چنین عنوانی راحت نبوده است و دستاورد کمی نیست.

2 - تحرك بالا

دانشگاه حکیم سبزواری در چند سال اخیر تحرک خوبی داشته است هم در بعد خارجی و هم در زمینه داخلی. تبادلات علمی با مراکز علمی خارجی، تبادل استاد و دانشجو با دانشگاههای خارجی، امضای تفاهمهای متعدد با دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی داخلی از جمله این تحرکات خجسته است. البته مدیریت دانشگاه باید حواسش جمع باشد که این تعاملات بهویژه تبادلات با دانشگاهها و مراکز علمی خارجی، »آورده« و »فرآورده« ای برای دانشگاه و شهرستان داشته باشد. مدیریت دانشگاه باید با دقت و وسواس این تبادلات را هزینه - فایده کند و اگر فایده و سودش بیشتر از هزینهاش بود انجام دهد. چون تعامل با دانشگاهها و مراکز علمی خارجی بسیار سخت و هزینهبر است. همچنین باید بدانیم که اینگونه تبادلات علمی و تفاهمنامههای همکاری، لازم است اما کافی نیست. این تعاملات وقتی کافی و مفید خواهد بود که به نتیجه منجر شود. دانشگاه باید با پیگیری جدی این تبادلات و تفاهمنامهها را عملی کند.

3 - ورود به حوزههای عمومی

دانشگاه در سالهای اخیر علاوه بر حوزههای تخصصی و علمی، در حوزههای عمومی مانند فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی هم وارد شده است که اگر این ورود با سیاستگذاری و برنامهریزی و مدیریت صحیح همراه باشد قطعاً برکات خوبی خواهد داشت. فعالیت در حوزههای مختلف فرهنگی، میراث فرهنگی و گردشگری )مرمت و احیای خانههای تاریخی(، ایجاد خانه هنر )خانه استاد سبزواری(، احیای مرکز علمی و گردشگری حکیم سبزواری و راهاندازی مرکز آفرینشهای فرهنگی و اجتماعی ازجمله این نمونههاست. البته ورود دانشگاه به حوزههای عمومی هم هنوز در آغاز راه است. در زمینههای فرهنگی و اجتماعی خلأها و کمکاریهای زیادی وجود دارد که یکی از علل این خلأها حضور نداشتن دانشگاهها در این عرصهها بوده است. جای کار بسیاری در این زمینه وجود دارد و دانشگاه حکیم میتواند در این حوزهها میداندار باشد. تنها اگر مرکز آفرینشهای فرهنگی و اجتماعی، سیاستگذاری روشن و برنامه مدونی داشته باشد، میتواند نهتنها در سطح شهرستان بلکه در استان تحول بزرگی ایجاد کند. مرکز آفرینشها حتی در سطح ملی هم میتواند حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد. این مرکز اگر خوب کار کند، میتواند به »گرانیگاه فرهنگی و هنری« منطقه و شهرستان تبدیل شود. اگر روزی چندین برنامه فرهنگی و هنری در این مرکز با حضور علاقهمندان و اصحاب فرهنگ و هنر در مرکز آفرینشها برگزار نشود نشان از آن دارد که مرکز هنوز از ظرفیتهایش بهخوبی استفاده نمیکند. برنامههای مرکز باید بهگونهای باشد که بهاصطلاح همه وقت روزانهاش پر باشد. بههرحال ما به این اقدامات، بهویژه فعالیت مرکز آفرینشها برای تکان دادن سطح فرهنگ عمومی منطقه سبزوار و رشد شهرستان خیلی امید بستیم نباید این امیدها به یاس تبدیل شود. روشن است که پیشرفت تنها با رشد دانشگاه اتفاق نمیافتد، باید جامعه و مردم هم با این پیشرفت همگام و همراه باشند وگرنه پیشرفت تکبعدی، راه بهجایی نخواهد برد چنانکه تجربههایش را داشتهایم و داریم.

4 - برقراری ارتباطات علمی و فرهنگی

در سالهای نهچندان دور، یک سال تحصیلی و شمسی میگذشت و یک مهمان به دانشگاه نمیآمد و دانشجویان یک چهره غیرتکراری نمیدیدند؛ اما اکنون هفتهای و ماهی نیست که شخصیتها و چهرههای علمی، دانشگاهی و فرهنگی در دانشگاه نشست و سخنرانی نداشته باشند. انجمنهای علمی و دانشجویی دانشگاه هم در سالهای اخیر راه درست را پیدا کردهاند و در حوزههای تخصصی خود فعالتر شدهاند. پیشازاین فعالیتهای دانشجویی در جنجالها و هیاهوهای بیحاصل سیاسی و جناحی خلاصه میشد. دانشجویان در واقع به عملههای بی جیره و مواجب جناحها و احزاب سیاسی بودند که برای آیندهشان هم هیچ سودی نداشت. این مقدار هنوز برای نهاد بزرگی مثل دانشگاه حکیم سبزواری کافی نیست. اینگونه ارتباطات علمی و فرهنگی روزبهروز باید بیشتر شود بهگونهای که روزی نباشد که نشستی یا جلسهای با برترین استادان، پژوهشگران و چهرههای علمی طراز اول کشور در دانشگاه برگزار نشود. برگزاری این جلسات فواید بسیاری دارد که کمترین آنها بهروز شدن دانشگاه و دانشجویان است؛ این نشستهای علمی موجب میشود که دانشجویان در جریان آخرین و بهروزترین مباحث و یافتههای علمی و فرهنگی کشور قرار بگیرند؛ اما این ارتباطات علمی و فرهنگی هنوز بسیار کند و کم است معاونت فرهنگی، روابط عمومی و انجمنهای علمی دانشجویی باید تلاش بیشتری در این زمینه بکنند.

5- راهاندازی مرکز شد

راهاندازی مرکز رشد و شرکتهای دانشبنیان قطعاً یکی از اقدامات قابلتحسین دانشگاه در چند سال اخیر بوده است. این مرکز موجب حمایت، تقویت و جهتدهی پژوهشها و فناوریها شده است. جذب نخبگان جوان و پرانگیزه و پژوهشگران در قالب شرکتهای دانشبنیان از دیگر مزایای مرکز رشد است. مرکز رشد هم مانند برخی بخشهای دیگر دانشگاه در آغاز راه است و هنوز چند گام بیشتر در این مسیر برنداشته است. منطقه بزرگ سبزوار با توجه به ظرفیتها و استعدادهایی که در زمینههای مختلف کشاورزی، دامپروری، گیاهان دارویی، گردشگری، کویر و غیره دارد جای یک پارک علم و فناوری منطقهای در آن واقعاً خالی است. جا دارد که دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری و تعاملات چندجانبه با دیگر دانشگاههای شهرستان و منطقه این پارک علم و فناوری را راهاندازی کنند. این مهم دور از دسترس نیست. منطقه سبزوار در برخی محصولات و تولیدات کشاورزی و دامی منحصربهفرد و یا کمنظیر است که باید زنجیره تحقیق، کشت، تولید، برداشت، برندسازی، مدیریت و فروش آن در خود منطقه ایجاد و تکمیل شود. اگر این زنجیره به دست پژوهشگران، تولیدکنندگان و مدیران شهرستان تکمیل شود هم موجب ایجاد اشتغال خواهد شد و هم رونق و پیشرفت منطقه را در پی خواهد داشت.

6 - حفظ تعادل سیاسی و فرهنگی

در یکی دو دهه گذشته مدیریت دانشگاه بیشتر از آنکه علمی و فرهنگی باشد سیاسی بود. در آن سالها صبغه سیاسی دانشگاه بهقدری پررنگ بود که با هر اتفاق سیاسی، دانشگاه هم دستخوش تلاطم میشد. مثلاً با هر دوره انتخابات مجلس، بسته به اینکه چه کسانی نماینده میشدند دانشگاه هم گرفتار تغییرات و حاشیهها میشد. در سالهای گذشته دانشگاه خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه یا وارد گرداب بازیها و بده بستانهای سیاسی بود یا از آنطرف بام میافتاد؛ یعنی گرفتار رکود و جمود و سکون میشد؛ رکود و جمودی که مرگآور بود. مدیریت دانشگاه به خاطر ترس از اینکه مبادا مشکلی پیش بیاید و بهجای تلاش و فعالیت برای حل مشکلات، صورتمسئله را پاک و خیال خودش را راحت میکرد. این تلاطمها و حاشیهها بسیار تلخ بود و دانشگاه را از رسالت اصلیاش دور میکرد و سالها عقب میانداخت. یادآوری آن تجربیات تلخ، ذائقهها را تلخ میکند بنابراین بگذریم. تغییر مسیر حرکت دانشگاه از مدیریت سیاسی به سمت مدیریت علمی و فرهنگی، خیلی سخت است. ایستادگی در برابر تمایلات وقت و بیوقت و گوناگون سیاسیون از جمله نمایندگان خیلی جرئت و جسارت میخواهد. تلاش برای دور کردن فضای کلی دانشگاه از حاشیهها خیلی طاقتفرساست. تلاش برای حرکت دادن بخشها، استادان و دانشکدههایی که سالها متوقف شدهاند و در رکود بودند خیلی خیلی سخت است؛ اما مدیریت دانشگاه در چند سال اخیر تلاش کرده است تا مدیریت علمی و فرهنگی را جایگزین مدیریت سیاسی کند. تلاش کرده است تا دانشگاه را از تلاطمهای سیاسی و حاشیهها دور کند و دانشگاه را به مسیر و رسالت اصلیاش برگرداند. تلاش کرده است تا فرهنگ پژوهش و تحقیق را در فضای دانشگاه حاکم کند. تلاش کرده است که دانشکدهها و استادان را از رکود و جمود خارج سازد و آنها را به حرکت درآورد. میدانیم که همه اینها چقدر سخت است. حتی هل دادن یک استاد که سالهاست یک کتاب جدید در حوزه تخصصی خودش نخوانده و یا یک مقاله علمی ننوشته، بسیار پرزحمت و طاقتفرساست چه برسد به اینکه تعداد اینگونه استادان و بخشها کم نباشد. نمیخواهیم بگوییم که دانشگاه حکیم در همه این زمینهها صد در صد موفق بوده و هیچ اشکالی نداشته است. دانشگاه در چند سال اخیر هم افتوخیزها و حاشیههایی داشته اما مهم این است که دانشگاه مسیر درستش را پیدا کرده است. این مسیر پر از سنگلاخ است و مدیریت دانشگاه هم گاهی پایش به این سنگلاخها گیر کرده و زمین خورده است اما در مجموع حرکتش رو به پیشرفت بوده است و حتی در برخی زمینهها شتاب خیلی خوبی داشته است. حرکت دانشگاه در مسیر علمی و فرهنگی باید با قوت بیشتر ادامه یابد و این تعادل باید حفظ شود. هر روزی که دانشگاه گرفتار حاشیهها و کشمکشهای غیرعلمی شود بهاندازه چندین کیلومتر عقب خواهد افتاد.

با یک نگاه اجمالی و بهطورکلی سه دسته یا گروه از افراد حقیقی و حقوقی ممکن است با حرکت روبهجلو دانشگاه حکیم مخالف باشند و یا سنگاندازی کنند:

الف- افراد و گروههای سیاسی و جناحی

روشن است این افراد و گروهها دوست دارند که سر تا پای دانشگاه در اختیار خودشان باشد. اینها همه را به سیاسیکاری متهم میکنند اما خودشان از همه سیاست زده تر هستند. اینها چنان نگاه غلیظ و تنگ سیاسی دارند که اگر کمترین مسئول دانشگاه از جناح خودشان نباشد هیاهو و غوغا راه میاندازند و تلاش میکنند که رئیس و معاون عوض کنند. این جناح و آن حزب ندارد، افرادی و گروههایی که با عینک سیاسی و نگاه سیاست زده به دانشگاه مینگرند اینطور میخواهند. این افراد و گروهها مدیر علمی و کارآمد نمیخواهند، همپالکی سیاسی و جناحی میخواهند.

ب- استادانی که گرفتار رکود علمی هستند

یکی از تلخیهای روزهای انتخابات که بسیار هم آزاردهنده بود، تبلیغ برخی استادان دانشگاه برای برخی نامزدها بود. آیا تلخ و آزاردهنده نیست وقتی میبینی استادی با 30 یا 20 سال سابقه دانشگاهی، سینهچاک، از این ستاد به آن ستاد و از این جلسه به آن جلسه میرود و برای فلان فرد تبلیغ میکند؟ نهایت فلاکت و تحقیر یک چهره علمی و دانشگاهی است که پادو فلان جناح سیاسی و یا بهمان نامزد انتخاباتی شود. اتفاقاً جریان باید برعکس باشد یعنی آن نامزد باید از استاد دانشگاه، وقت بگیرد و در برابرش زانو بزند تا چیزی بیاموزد. استادی که همه وقت و توانش را در جلسات و محافل سیاسی و جناحی صرف کند دیگر فرصتی برای کار علمی و پژوهشی نخواهد داشت. این استادان سیاست زده در سه چهار دهه عمر دانشگاهیشان چه فعالیتهای علمی و پژوهشیای داشتهاند؟ چند طرح علمی را به نتیجه رساندهاند؟ چه دستاوردهای علمی و پژوهشی داشتهاند؟ چند کتاب و مقاله علمی نوشتهاند؟ این مسئله کاملاً تجربی و آزمایش پذیر است؛ این گوی این میدان. اگر دستاورد علمی دارند ارائه کنند. دستاورد علمی و پژوهشی پیشکش، این استادان آیا از آخرین مباحث و دستاوردهای حوزه تخصصی خودشان خبر دارند؟ و آیا آخرین کتابها و مقالات پژوهشی حوزه کاری را خواندهاند و یا اصلاً خبر دارند؟ استادی که همه وقت، انرژی و توانش صرف فعالیتهای سیاسی میشود قطعاً بعد از مدتی گرفتار ایستایی و رکود علمی خواهد شد و این کاملاً طبیعی است؛ آب وقتی راکد بماند میگندد. نارضایتی این استادان از حرکت روبهجلو دانشگاه طبیعی است چون خودشان از قافله علم عقب ماندهاند، میخواهند دانشگاه را هم متوقف کنند. آنها بهجای اینکه خود را به قافله علم و پژوهش برسانند سعی میکنند ترمزی برای حرکت روبهجلو باشند. سعی میکنند با سنگاندازی جلو پای مدیران و استادانی که کار علمی میکنند حرکت آنها را کند و کندتر و حتی زمینگیر کنند. آنها خواهان حفظ وضع موجود هستند چون در چنین وضعی آنها راحتترند و نیازی به حرکت و تحرک علمی و پژوهشی نمیبینند. نکته قابلتوجه دیگر آن است که این استادان، نگاه سیاست زده و جناحی خود را به دانشجویان هم منتقل میک به مسائل علم جناحی سرگر جناحی بهجای اگر نگوییم نو و پژوهشی کا کتابخانه باشند کرد. این استا بهجای اینکه کلاس درس اشتباه نشود اص آنجاست که ک مشکل آنجاس تحقیق، سخنر کلاس درس ر که ما برخی از و نشستهای سیاسی و جناح سابقه عضویت »مرجعیت علم شهرستان دارند اختلافات و ج سیاستبازیه سبزوار در چند کار علمی و تخ خواهیم کرد؟ از سوی دیگر گرفتار رکود 20 سال است دهه تقریباً هیچ کاروبار خود ر فکر پژوهش ج و دانشجویانشا دانشجوییشان بدون اینکه ح استادان هم ازح نمیآید چون خوردن میخو میخواهند کم بپوشانند.

ج- برخی م

برخی مسئولان زیاد از حرکت هم روشن است و حرفگوش زنگ زد که ف نرسیده کلهپا مراسم را آماد مستقل دانشگا که محل جولا و مسئولان، م همچنین این مس موجودی که با ادارات و نهاد میخواهند هم کنند و بهنوعی برخی ادارات بههرحال این اف روبهجلو دانشگ آنها باید خو دانشگاه به خا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.