بازگشایی محور گلافشانی تسهیل در حملونقل

Setare Shargh - - صفحه اول - حمید دلاوری

«کوی گلافشانی» سبزوار یکی از مناطق قدیمی این شهر است که بازگشایی آن محور منجر بهآسانی حملونقل، رفاه شهروندان و رونق دوباره بافت قدیمی شهر سبزوار میشود. اجرای طرحهای بازگشایی معابر طی سالهای اخیر با هدف رفع گرههای ترافیکی و احیای بافتهای فرسوده موردتوجه شهرداری سبزوار قرارگرفته است. بازگشایی کوی گلافشانی یکی از مطالبات 20 ساله ساکنان این محله بود و سالها به سبب املاکی که در مسیر بود بلاتکلیف مانده که با عزم شهرداری در سالهای اخیر محور بازگشایی و سال جاری عملیات مسیر سواره آن اجرا و سپس فازهای جداره و پیاده اجرا میشود. «کوی گلافشانی» یکی از مناطق قدیمی و دارای بافت تاریخی در شهر سبزوار است که در سالهای گذشته به دلیل وجود مسجدی با گنبدی خاص با عنوان «کوی کلاهفرنگی» شهرت یافته است.

«کوی گلافشانی» سبزوار یکی از مناطق قدیمی این شهر است که بازگشایی آن محور منجر بهآسانی حملونقل، رفاه شهروندان و رونق دوباره بافت قدیمی شهر سبزوار میشود. اجرای طرحهای بازگشایی معابر طی سالهای اخیر با هدف رفع گرههای ترافیکی و احیای بافتهای فرسوده موردتوجه شهرداری سبزوار قرارگرفته است.

بازگشایی کوی گلافشانی یکی از مطالبات 20 ساله ساکنان این محله بود و سالها به سبب املاکی که در مسیر بود بلاتکلیف مانده که با عزم شهرداری در سالهای اخیر محور بازگشایی و سال جاری عملیات مسیر سواره آن اجرا و سپس فازهای جداره و پیاده اجرا میشود. «کوی گلافشانی» یکی از مناطق قدیمی و دارای بافت تاریخی در شهر سبزوار است که در سالهای گذشته به دلیل وجود مسجدی با گنبدی خاص با عنوان «کوی کلاهفرنگی» شهرت یافته است. معاون شهرسازی و معماری شهرداری سبزوار گفت: طرح بازگشایی محورها و معابری که در بافتهای قدیمی در طرح دیدهشده در راستای اهداف توسعهای شهری است تا با دسترسی شهروندان به معابر جدید از مشکلات ترافیکی کاسته شده و نیز منجر به احیای بافتهای فرسوده و زیبایی منظر شهری شود. مرتضی احمدی اظهار داشت: طرح بازگشایی کوی گلافشانی مشهور به کلاهفرنگی برای پیاده راه کردن فضای شهری و بازگشایی مسیرهای کور ترافیکی اخذ شد و اجرای آن به شهرداری سبزوار ابلاغ شد. احمدی گفت: بازگشایی کوی گلافشانی یکی از مطالبات 20 ساله ساکنان این محله است که شهرداری با وجود هزینههای زیاد نسبت به بازگشایی محور اقدام کرد.

احمدی ادامه داد: کوی گلافشانی در سال 1358 خیابان 20 متری بود چون بافت آن قدیمی بود اداره میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری نسبت به تعریض 20 متری آن اعتراض داشت ازاینرو این طرح سال 1389 به کمیسیون ماده 5 ارسال شد و تصمیم گرفته شد عرض خیابان کمتر شود. وی افزود: هماینک در این خیابان که از 13 متر تا 20 متر عرض دارد تصمیم بر آن شد سوارهرو 9 متری ایجادشده و جداره از 13 تا 20 متر وجود دارد که یکطرف آن چهار متر پیادهرو در طرفین و یک سمت 11 متر پیادهرو در 2 طرف سوارهرو وجود دارد و بر مبنای طراحی انجامشده محور پیادهرو به سبک سنتی و جدارهها هم به شکل سنتی و المانهای حجمی نصب میشود؛ در گام نخست مرحله سواره با اعتبار 5 میلیارد ریال در سال جاری اجرا میشود، مراحل بعد اجرای عملیات عمرانی پیادهروها و جداره است که در طرح پیشبینیشده است. وی اظهار داشت: 15 منزلی که در مسیر برابر طرح مصوب قرارگرفته بود بااعتبار 25 میلیارد ریال تملک و بازگشایی شد. وی با بیان اینکه در مسیر بازگشایی کوی گلافشانی خانههای تاریخی ثبتشده نداشتیم تصریح کرد: رویکرد شهرداری همواره حفظ، حراست و نگهداری از آثار ارزشمند و تاریخی در بافتهای مختلف شهری است و تاکنون هیچ کوتاهی در این مورد نداشته است. حتی خانههای ارزشمند اعلامشده از سوی اداره میراث فرهنگی در طرح توسعه شهری، در حاشیه مسیر بازگشایی قرارگرفته است. معاون شهرسازی و معماری شهرداری سبزوار گفت: ارتقاء سطح امنیت عمومی و اجتماعی یکی از اولویتهای شهرداری است. با این رویکرد و به این دلیل که در خانههای مخروبه این کوی قدیمی برخی موارد حضور افراد لاابالی و معتاد مشاهده میشد که همین امر و درخواست اهالی ما را به اجرای این طرح شهری ترغیب کرد. طرح بازگشایی کوی گلافشانی از سال 58 مصوب شده بود که از سال 88 با تغییراتی در اجرای خیابان، طرح مجدد مصوب شد. بر همین اساس شهرداری در سال گذشته 10 باب منزل که در مسیر برابر طرح مصوب قرارگرفته و فاقد اثر تاریخی بودند را تملک و بازگشایی کرد. رئیس اداره املاک شهرداری سبزوار با اشاره به اینکه با بازگشایی کوی گلافشانی شاهد تحقق یکی از مطالبات چندین ساله مردم این محله و خرسندی آنان هستیم، افزود: در ادامه اجرای این طرح و پس از تملک قرار است در آینده نیز چند باب ملک تجاری از ضلع جنوب خیابان سهراب به خیابان بیهق صورت بگیرد.

خیابان گلافشانی به بیهق متصل شد

رئیس اداره املاک شهرداری سبزوار گفت: پس از تملک و تخریب یک باب مغازه در انتهای خیابان گلافشانی در اسفند 96 این خیابان پس از گذشت 25 سال به خیابان بیهق، متصل شد. احسان وحدتی اظهار کرد: این باب مغازه تجاری با 18 مترمربع مساحت و اعتباری بالغ بر 435 میلیون تومان پس از توافق مالک با شهرداری بازگشایی شد که با اجرای این طرح و تملک این باب مغازه، از ضلع جنوب خیابان، خیابان سهراب به خیابان بیهق اتصال یافت. رئیس اداره املاک شهرداری سبزوار گفت: از سال 88 با تغییراتی در اجرای خیابان، طرح مجدد مصوب شد که بر همین اساس شهرداری 10 باب منزل که در مسیر برابر طرح مصوب قرارگرفته و فاقد ارزش تاریخی بودند را بااعتباری بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون تومان تملک و بازگشایی کرد. وحدتی گفت: این بازگشایی نقش مهمی در کاهش ترافیک و تسهیل در عبور و مرور این منطقه از سطح شهر سبزوار دارد. رئیس اداره املاک شهرداری سبزوار گفت: با تأکید شهردار سبزوار اجرای معابر در نقاط مختلف شهر با هدف توسعه، تسهیل در حملونقل، ارائه خدمات مناسب و شایسته به شهروندان، جزء اولویتهای اصلی شهرداری قرارگرفته است چنانکه بازگشاییهای جدید در مسیرهای مختلف به توسعه و عمران و آبادانی شهر سبزوار کمک کرده و زمینه عمران و آبادانی شهر را بیشازپیش فراهم کرده است. شهردار سبزوار نیز گفت: اجرای طرحهای بازگشایی در راستای توسعه شهری است که علاوه بر امکان دسترسی شهروندان به معابر جدید، معضل ترافیک شهری را برطرف میکند. سید علی کوشکی با اشاره بهضرورت تسریع بازگشایی معابر در بافتهای فرسوده و قدیمی سبزوار افزود: بازگشایی معابر منجر به شتاب طرحهای عمرانی در مسیرهای موردنظر میشود. شهردار سبزوار با اشاره به مشکل ترافیکی شهر سبزوار بهویژه در بافت مرکزی و قدیمی این شهر تصریح کرد: با تملک و بازگشایی معابر، دسترسی روان و آسان شهروندان به نقاط کور و دارای گرههای ترافیکی فراهم میشود. وی اظهار کرد: بازگشایی معابر در بافت قدیمی شهر سبب میشود این مناطق از بنبست خارجشده و زمینه عمران و توسعه خدمات شهری برای ساکنان این محلات فراهم شود.

شهردار سبزوار با بیان اینکه در سال جاری عملیات بازگشایی محور گلافشانی در دستور کار قرار دارد و در گام نخست مرحله سواره این محور به طول 400 متر بااعتبار پنج میلیارد ریال انجام میشود افزود: خیابانهای گلافشانی، اندیشه، گلشن، امیرکبیر، کلاته سیفر، کوشک، سروش، طبرسی، 24 متری ولیعصر و بوتان گاز ازجمله این محلات هستند که بازگشایی آنها اجرا و یا در حال انجام است. کوشکی در پایان، دستیابی به توسعه پایدار شهری، عدالت محوری، اصل جذب مشارکت عمومی، جذب سرمایهگذاری، تقویت جاذبههای گردشگری، تقویت درآمدهای پایدار، توجه به اقشار آسیبپذیر و توزیع عادلانه خدمات شهری در محلات هدف را از برنامههای شهرداری سبزوار در افق 1400 دانست. عکاس: رحیم ولیخانی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.