روزهای همراهی و تصمیم

Setare Shargh - - صفحه اول - سردبیر

در زمانی به سر میبریم که کلید واژه «همراهی» سرآمد همۀ واژههایی است که لازم داریم تا در ذهنمان تکرار کنیم. در گذشته همین مفهوم در کلیدواژههایی چون «وحدت»، «اتحاد»، «همدلی» و .... گفته شده بود اما شرایط حاضر، نوع خاصی از این مفهوم را لازم دارد که بهترین واژه برای توصیف آن «همراهی» است. اقدام ترامپ و تلاش رژیم اسرائیل برای منزوی کردن سیاسی ایران، تغییر رفتار روسیه در قبال مسئله سوریه، مسئله FATF و واکنش مسئولان سیاسی کشور در قبال آن و .... مسائل جهانی هستند که ایران را در بستر تصمیمهای مهم و گاهی سخت قرار دادهاند. از طرف دیگر مسئله جام جهانی و حضور تیم ملی در میان 32 تیم حاضر، آن هم در گروهی سخت که موفقیت آن، تنها در صورت همدلی و همراهی تمام ایرانیان امکانپذیر است. منظور از موفقیت، برد و یا صعود نیست، بلکه استفاده از تمام توان و ظرفیت این تیم و ارائه نمایشی دلپذیر به تمام طرفداران فوتبال در سرتاسر جهان است. از نظر وضعیت داخلی، بعد از اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر فضای عملی اقتصاد و با توجه به فضای روانی حاصل از وضعیت ناپایدار برجام که آیندهای غیرقابل پیشبینی برای وضعیت کسب و کار رقم زده است؛ وضع ویژهای را تجربه میکنیم. آن هم در شرایطی که طی یک دهه، بیسابقهترین نیروی آماده برای کار، وارد جامعهای شدهاند که ظرفیت مناسب برای ایجاد شغل را ندارد. این حجم چند میلیونی، در سیستم آموزشی هم طوری طوری آموزش ندیدهاند که بتوان از آنها توقع ایدهپردازی، مهارت و تولید شغل داشت! این لیست میتواند دهها مورد دیگر را هم در ادامه خود داشته باشد، اما مهمتر از خود لیست و موارد آن، شرایط ما است! شرایط ما که لازم است در کنار آمادگی برای تصمیمهای سخت، برای رسیدن به اهداف، با یکدیگر «همراه» هم باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.