جام رمضان، قرص مسکنی برای دردِ ورزش

Setare Shargh - - صفحه اول - حمید قانعی

با آغاز ماه پر خیروبرکت رمضان مسابقات فوتسال سبزوار نیز مانند سالهای قبل آغاز شد. مسابقاتی که در سالهای اخیر بهواسطه کادر باتجربه و قوی برگزاری و نیز حضور پرشور تماشاگران توانسته است پوششی باشد بر عملکرد نهچندان چشمنواز اداره ورزش و جوانان سبزوار! جام رمضان امسال بسیار پربارتر از سالهای قبل برگزار شد و پیشکسوتان و بانوان نیز مسابقاتی منحصر به خود داشتند که در این گزارش ـ که ویژه رده سنی آزاد است ـ به آنها نیز بهاختصار خواهیم پرداخت. این دوره از بازیهای رده سنی آزاد نیز مانند خیلی از مسابقات و فعالیتهای ورزشی از نقاط ضعف و قوت خاص خود برخوردار بود که در این مطلب بهصورت تفصیلی به گوشهای از آنها میپردازیم. ثبتنام مسابقات امسال که به نام گرامیداشت شهید مدافع حرم مهدی موحدینیا مزین شده بود در محل دفتر هیئت فوتبال سبزوار برگزار شد. به همین مناسبت مقرر گردید مبلغ ششصد هزار تومان هزینه ورودی از تیمها جهت حضور در مسابقات رده سنی آزاد اخذ گردد. در مسابقات امسال 28 تیم ثبتنام نمودند و هر تیم با 12 بازیکن ظرفیت داشت که با احتساب کادر فنی 3 نفره تیمها این تعداد به 15 نفر افزایش پیدا میکرد. با توجه به این آمار حدود 420 نفر تنها در امر برگزاری مستقیم بازیها حضور پیدا میکردند که البته هیئت برگزاری بازیها که در ادامه به آن خواهیم پرداخت جدای از این آمار به حساب میآید. در مبحث مبالغ جمعآوریشده برای ثبتنام تیمها به رقم شانزده میلیون و هشتصد هزار تومان میرسیم که در قیاس با جوایز اهدایی رقم قابلتوجهی است. طبق اطلاعیههای رؤیت شده برگزاری بازیها مقرر گردیده است جوایز تیمها به شرح ذیل باشد: تیم قهرمان: مبلغ نقدی هجده میلیون ریال تیم دوم: مبلغ نقدی سیزده میلیون ریال تیم سوم: مبلغ نقدی نه میلیون ریال یعنی درمجموع چهار میلیون تومان به تیمهای اول تا سوم اهدا خواهد شد. مبلغی که به ازای هر نفرِ از اعضای تیم قهرمان یکصد و بیست هزار تومان خواهد بود که این مبلغ با توجه به مبالغ جمعآوریشده جای بحث دارد و میبایست در سالیان آتی سازوکار مناسبی جهت تعیین عدد و رقم جوایز این مسابقات تعیین و اجرا گردد. البته ایکاش در کنار این مبلغ ناچیز اداره ورزش و جوانان که به پشتوانه برگزاری این مسابقات از رخوت یک سال کمتحرکی درمیآید حداقل به تیمهای برتر مسابقات؛ یا جوایزی بهصورت مجزا اهدا مینمود و یا اینکه «وقتی سالیانه» در سالنهای ورزشی سبزوار را بهعنوان متمم جوایز مسابقات به تیمهای برتر هدیه میکرد. در بحث بلیتفروشی مسابقات نیز نکاتی دیده میشود که اشاره به آنها خالی از لطف نخواهد بود. بلیت ورودی به سالن برای تماشاگران مبلغ 1000 تومان است و در هر شب حداقل 700 نفر برای تماشای مسابقات به سالن میآیند. با یک حساب سرانگشتی حداقل مبلغ جمعآوریشده از بلیتفروشی هفده میلیون تومان است که با مبلغ ثبتنام تیمها برابری خواهد کرد. مبالغی که البته و مطمئناً باید به هیئت فوتبال تزریق شود تا بتواند هزینههای هیئت فوتبال را در طول سال بهنوعی جبران نماید. ایکاش بهجای اینکه تمامی چشم امید هیئت فوتبال سبزوار به محل درآمد این مسابقات باشد اداره ورزش و جوانان شهرستان نیز به خود حرکتی میداد و با فراهم کردن منابع درآمد برای هیئتهای خود و ازجمله هیئت فوتبال افتخار دیگری را در سیاهه بلندبالای لیست افتخارات و دستاوردهای رؤسای این اداره اضافه میکرد! از بحث مالی مسابقات کمی دور شویم و به دیگر نکات بارز این مسابقات بپردازیم. نکتهای که در طول مسابقات بهشدت تماشاگران حاضر در سالن را اذیت میکرد بحث گرمای سالن بود. گرمایی طاقتفرسا و کلافه کننده که با وجود گذشت سالها از عمر این سالن هیچگونه راهکاری برای آن اندیشیده نشده و گویا قرار هم نیست که برای این معضل بزرگ که صدای تماشاگران را درآورده است حرکتی صورت گیرد. به قول یکی از تماشاگران حاضر در سالن: ایکاش با صرف پول بلیتفروشی دو یا سه شب از مسابقات که از همین تماشاگران جمعآوریشده با خرید دو دستگاه کولر یا نصب چند هواکش، اندکی برای تماشاگران ارجوقرب قائل میشدند و فضای غیرقابلتحمل سالن از این وضعیت خارج میشد. مسابقات جام رمضان امسال هر شب بهجز شبهای پرفیض احیاء، شب رحلت حضرت امام خمینی )ره( و نیز شب قیام 15 خرداد در سایر شبها بهصورت منظم از ساعت 21 تا 1 بامداد برگزار میشود. در این بازه زمانی مسابقاتی از سری بازیهای جام رمضان ویژه پیشکسوتان نیز گنجاندهشده است که در خلال بازیهای رده سنی آزاد برگزار میگردد. در مورد جدول مسابقات نیز باید گفت 28 تیم شرکتکننده در 7 گروه 4 تیمی بهصورت دورهای رقابت میکنند که از هر گروه 2 تیم به مرحله حذفی صعود کرده و چون در جدول 16 تایی تک حذفی 2 تیم کم است، بنابراین دو تیم از تیمهای سوم هر گروه که امتیازاتشان بالاتر باشد به مرحله حذفی اضافه میشوند تا جدول مسابقات تکمیل شود. نکته دیگری که سالیان زیادی است که ابهاماتی را در ذهن فوتبالیهای شهرستان ایجاد کرده استفاده ثابت هیئت فوتبال در مبحث امور پزشکی مسابقات از نیرویی خاص است. فردی که این مسئولیت را بر عهده دارد طبق دیدهها ـو نه شنیدهها ـ جهت درمان آسیبدیدگیهای بازیکنان در حین برگزاری مسابقات فقط از کیسه یخ استفاده میکند. کیسه یخی که چه به خاطر گرفتگی عضلانی بازیکن جهت درمان او استفاده میشود و چه شکستگی دستوپا و سر بازیکنان و البته مطمئناً اگر کسی دچار آسیب دیگری نیز باشد باز همین شیوه سنتی جهت معالجه او صورت میگیرد! جای تعجب دارد که هیئت فوتبال شهرستان سبزوار چرا نسبت بهجایگزینی و یا حداقل اضافه کردن نیروهای امدادی خبره در این حوزه بهجای نیروی سنتی مذکور ـ پس از گذشت حداقل بیست سال از فعالیت افرادی که صرفاً سابقه تجربی دارند ـ اقدامی نمینماید؟ امیدواریم که این فعلوانفعالات صرفاً زمانی انجام نشود که بر اثر اهمالکاری در این حوزه، ورزشکاری دچار آسیب جدی و غیرقابل جبرانی شود. در باب برگزاری مسابقات افراد زیادی دخیل بودند که نام بردن از این عزیزان در این گزارش خالی از لطف نخواهد بود: ریاست هیئت فوتبال: سید جلال حسینی دبیر هیئت فوتبال: ابراهیم ایزی مسئول کمیته مالی و روابط عمومی: صادق ریاحی مسئول و دبیر کمیته برگزاری مسابقات: حسین خوش نواز، حسین قلعهنوی مسئول و دبیر کمیته داوران: محمد قدرتی، رمضان امین احمدی کمیته پزشکی: علی درمان مسئول و دبیر کمیته انضباطی: سید ابوالفضل پاکدل، امین اکبری دبیر روابط عمومی: محسن استاجی گروهبندی مسابقات نیز پس از قرعهکشی بدینصورت شکل گرفت: گروه 1: شهدای مقیسه، اسپاد، درباغ، جوانان مهر افچنگ گروه 2: شهید موحدی نیا، باشگاه رشد، سوسیس و کالباس مهام، علم و ادب )ب( گروه 3: ایران پرشیا، روغن موتور الموت، پایا رایانه، علم و ادب )ب( گروه 4: شهدای شم آباد، مهر افچنگ، توحید، نظام مهندسی کشاورزی گروه :5 آتلیه نورا، کلوچه مادرجون، کوشش رادیاتور، فراسو گروه 6: شهدای افچنگ، پنجره عایق پردیس، رضا اینا، استودیو تچرا گروه 7: پرسپولیس، دکورال، آتلیه تصویرگران، دارالعلم هیئتداوران نیز با کادری مجرب در امر برگزاری مسابقات نقش شایانذکری داشتند که اسامی آنها به شرح ذیل است: مصطفی مناجاتی داور درجهیک فوتبال که در لیگ سه فوتبال کشور قضاوت میکند. سید مهدی عظیم داور درجه ملی فوتسال که در لیگ برتر و لیگ یک فوتسال کشور قضاوت میکند. محمدعلی ریاحی داور درجهیک فوتبال که در لیگ پایه فوتبال کشور قضاوت میکند. امین اکبری داور درجهیک فوتسال که در لیگ 2 فوتسال کشور قضاوت میکند. مصطفی شبرنگی داور درجه 1 فوتبال که در لیگ پایه قضاوت میکند. سایر داوران مسابقات ازجمله طاها درخشان فرد، حامد بدری، بهزاد جهانبانی، محسن استاجی، عادل سعید پور، صادق ریاحی، علی ایزی، امیر دارینی، وحید داورزنی، علیرضا شکیبا، حسن برزگر و ... مسابقات پیشکسوتان نیز امسال همانند سالیان قبل با نظم خاصی برگزار شد. در مسابقات پیشکسوتان با حضور 8 تیم که هر تیم 10 بازیکن و 2 مربی و سرپرست داشت، برگزار شد و شرایط سنی تیمهای شرکتکننده نیز بدین شکل بود که تیم باید 2 بازیکن بین 35 تا 40 سال داشته باشد و مابقی بازیکنان میبایست بالای 40 سال باشند. این دوره از مسابقات پیشکسوتان بهصورت دو گروه 4 تیمی که دورهای برگزار شد انجام گرفت و از هر گروه 2 تیم به مرحله حذفی راه یافتند. اولین دوره مسابقات جام رمضان بانوان نیز امسال به همت هیئت فوتبال برگزار شد که با استقبال قابلتوجهی از سوی بانوان ورزش دوست سبزواری همراه شد. در این مسابقات که در سالن بانو ترابی برگزار شد 8 تیم از سبزوار، نیشابور و خوشاب به رقابت با یکدیگر پرداختند. اسامی تیمهای شرکتکننده در مسابقات جام رمضان بانوان سبزوار نیز به این شرح است: عظیم گستر شرق، تک ستاره، بانوان خوشاب، عظیم گستر، جوانان تک ستاره، عظیم گستر سبزوار، عظیم گستر ب، بانوان نیشابور امیدواریم که مسابقات جام رمضان سبزوار که سالی یکبار و به مناسبت این ماه عزیز برگزار میگردد بتواند سکوی پرتابی باشد برای جوانان مستعد سبزواری تا بتوانند پلههای ترقی و موفقیت را از همین مسابقات بهسوی سطح اول کشور بردارند و البته یادشان و یادمان باشد که در هنگام رسیدن به قله رفیع موفقیت مانند بازیکن تیم آبی پایتخت، سبزوار را بهعنوان زادگاهمان فراموش نکنیم و سبزواری بودن را افتخار بدانیم و نه... در پایان جا دارد از روابط عمومی محترم هیئت فوتبال و نیز مسابقات جام رمضان امسال جناب آقای صادق ریاحی که برای تهیه عکسها و اطلاعات مسابقات جهت تکمیل این گزارش زحمت زیادی را متقبل شدند تشکر نماییم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.