دیلّخ Dellakh( )

Setare Shargh - - صفحه اول - لغتنامه کدخدا

این واژه در کنار آنکه یکی از شاهکارهای ادبیات سبزواری محسوب میشود، یکی از جلوههای گردشگری و جاذب توریست هم به حساب میآید. به شکر خدا در سالهای اخیر با نابود شدن تاقزارها و مصرف به حق آنها در فعالیت دانشبنیانِ کشیدن قلیان، سبزوار به مأمنی امن برای طوفانهای خاک شده است. آنقدر در این زمینه در سالهای اخیر پیشرفت داشتهایم که میتوانیم ادعا کنیم که در سال 98 در این زمینه هم مثل موتورسواری خودکفا خواهیم شد! قبلاً اگر هر دو سالی یک بار طوفان خاک به سبزوار میآمد، الآن هر هفته دو تا میآید! ما سبزواریها هم خوشحال از رسیدن این پدیده زیبا با گوشیهای موبایلمان میرویم پشت بامی جایی تا فیلمهای بیکیفیتی ضبط کنیم که حتی خودمان دلمان نیاید ببینیم! ولی خوب است دیگر! مقصود ضبط کردن است خاک و بتخانه بهانه است! «دیلّخ» یک شکل آزار دهنده از گردوخاک است و دایرۀ وسیعی دارد. از گردوخاک ایجاد شده توسط پای کشیده شده روی زمین گرفته تا طوفانی عظیم از گردوخاک که کل منطقه را در مینوردد. دیلّخ جلوه جذابی از گردشگری است که هر ساله میلیونها گردشگر خارجی را جذب میکند. این مسئله فقط در دبی اتفاق میافتد و سبزوار! البته این تنها ویژگیِ مشابه در دو شهر است! سبزواریها با توجه به اینکه این جاذبه را دارند دیگر نیازی نمیبینند میراث فرهنگی و گردشگری را حفظ کنند و به تدریج؛ هم مناظر طبیعی و مراتع و آبخیزهای شهرستان نابود میشود و هم مناطق تاریخی و بافت معماری منطقه! به همت و لطف یک عدۀ خاص، به زودی شاهد خواهیم بود که ذرهای از میراث طبیعی و تاریخی ـ فرهنگی شهرمان در کره زمین باقی نماند و همه آنها نابود و محو خواهد شد به مبارکی! دیلّخ اما اینطور نیست و هر چه بیشتر خراب کنیم بیشتر میشود! هر چه تاقِ بیشتری برای زغال قلیان قطع شود هر چه نظارت کمتری باشد هر چه .... او به کسی کار ندارد، کار خودش را میکند و همچنان زیاد میشود و گستردهتر! به امید روزی در سبزوار که صبح دو وعده طوفان و دیلخ داشته باشیم و عصر دو وعده!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.