تحریف اندیشههای امام توطئه دشمن برای مقابله با انقلاب است

Setare Shargh - - احوال شهر -

امامجمعه سبزوار با اشاره بهضرورت تبیین مبانی انقلاب و مکتب امام گفت: امروز توطئه دشمن برای مقابله با انقلاب اسلامی تحریف اندیشههای امام خمینی )ره( است. حجتالاسلاموالمسلمین غلامرضا مغیسه در خطبههای نماز جمعه سبزوار با تسلیت سالروز رحلت امام خمینی )ره( افزود: ترویج افکار و اندیشههای بنیانگذار جمهوری اسلامی برای نسل جوان توطئه دشمن را از بین میبرد. وی تصریح کرد: حضرت امام خمینی )ره( با حمایت از محرومان و مستضعفان بر رفع مشکلات اقتصادی محرومان جامعه تأکید داشتند و ایشان با مخالفت با نابرابری اقتصادی اشراقی گری را با تلخی رد میکردند. امامجمعه سبزوار با اشاره به اینکه مخالفت صریح با دشمنان و مستکبران از ویژگیهای امام )ره( بود اظهار داشت: بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی از آمریکا بهعنوان شیطان بزرگ یاد میکرد و همواره خطر و تهدید استکبار جهانی را به کشورهای اسلامی گوشزد میکردند. وی با بیان اینکه امروز استقلال، عزت و اقتدار کشور مرهون اندیشههای امام )ره( است، تصریح کرد: وحدت و همدلی مسلمانان همواره مورد تأکید امام بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.