برگزاری جام رمضان در قالب 5 سری مسابقات در ششتمد

Setare Shargh - - احوال شهر -

محسن عبدی گفت: در ماه رمضان سال جاری، مسابقات جام رمضان ششتمد در بخش بانوان و آقایان برگزار شد. قالب مسابقات در بخش بانوان والیبال و هفت سنگ و در بخش آقایان والیبال و فوتسال بود. وی افزود: در بخش فوتسال آقایان، هم مسابقات اصلی و هم بخش مخصوص پیشکسوتان برگزار شد و عملاً شورای ورزشی شهر ششتمد میزبان 5 نوع مسابقات مختلف در جام رمضان سال جاری شد. نماینده تربیتیبدنی شهر ششتمد ضمن قدردانی از حمایتهای مالی شورا و شهرداری شهر ششتمد، گفت: جوانان فعّال در حوزه ورزش، به صورت خودجوش و بدون هیچگونه چشمداشت مالی، در قالب شورای ورزشی، این مسابقات را طراحی و اجرا نمودند و ما به عنوان مرکز بخش، میزبان تیمهایی از روستاهای بخش مانند: حسنآباد دهزمین، مچ، کاشک سیدآباد، ابراهیمآباد، مهرنشانی، بجدن، تندک، بیروت و ... و حتی روستاهایی از بخش مرکزی مانند دولتآباد و چند تیم سبزواری بودیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.