برای نگهداری فضای سبز تقویم مشخص داریم

Setare Shargh - - احوال شهر -

شهردار ششتمد با اعلام اینکه نگهداری فضای سبز در وضعیت فعلی بحران آب، شرایط متفاوتی را ایجاب میکند گفت: با توجه به سالهای مدام کمباران و قرار گرفتن شهر ما در منطقه خشک و حاشیه کویر، مسئله آبیاری فضای سبز را با دیدگاهی ویژهتر پیگیری میکنیم. وی افزود: یکی از راههای افزایش بازده آبیاری، رسیدگی مناسب و انجام دقیق مراحل مختلف نگهداری از درختان است. درختی که از نظر دیگر مسائل، سلامت باشد، آب کمتری هم استفاده میکند. محمود باعثی همچنین گفت: با مشورت و طراحی مهندسان بومی، تقویم و نقشه زمانبندی شده مشخصی برای درختان پارکها و معابر ششتمد آماده کردهایم. طبق این تقویم مسائلی مانند هَرَس کردن درختان، رنگآمیزی ساقه آنها )با آفتکشها و ضدقارچها(، وجین علفهای هرز، نحوۀ آبیاری و دیگر اعمال مرتبط با گیاهان فضای سبز، با یک مدیریت مشخص و طرح ثابت انجام خواهد شد. وی با اشاره به طرح جمعآوری آبهای سطحی گفت: این طرحی است که امیدواریم در سال جاری بتوانیم آن را اجرا کنیم. همچنین برنامه این است که بتوانم امسال تا میزان سی درصد در مصرف آب فضای سبز صرفهجویی کنیم. برنامههای فرهنگی شهرداری هم مبنی بر ترغیب شهروندان و دعوت از آنها برای همکاری در آبیاری درختان، با استفاده از آب دورریز منازل، راهکارِ دیگری است که برای مشکل کمآبی در برنامه قرار دادهایم. شهردار ششتمد در پایان گفت: این مسئله در دراز مدت باعث طراوت بیشتر درختان، کاهش هزینههای نگهداری و کاهش آب مصرفی فضای سبز خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.