تمام جلسات شورای اسلامی شهر ششتمدی علنی هستند

Setare Shargh - - احوال شهر -

محمد رضویمنش گفت: شورای اسلامی شهر ششتمد دو بار در ماه تشکیل جلسه میدهد و تمام جلسات به صورت علنی برگزار میشوند مگر جلسات خاصی که طبق قانون، برای غیرعلنی بودن آنها مصوبهای انجام شده باشد. رئیس شورای اسلامی شهر ششتمد همچنین گفت: خبرنگاران خبرگزاریها، نشریات و سایتهایی دارای مجوز از وزارت ارشاد اسلامی، میتوانند در جلسات حضور یابند و حتی در جلسات مهمی مانند انتخاب شهردار، تجربه پخش زنده جلسات را از طریق فضای مجازی داشتیم. وی افزود: از ابتدای آغاز به کار شورای اسلامی شهر ششتمد، 28 جلسه رسمی و و چند جلسه متعلق به کمیسیون ماده 100 و دیگر کمیسیونها برگزار شده است. همچنین جلسات فوقالعاده نیز در این میان برگزار شدهاند و در راستای اجرای شعار شفافسازی، تمام فعالیتها، نامهنگاریهای غیرمحرمانه و مصوبات شورای ششتمد، به شهروندان اطلاعرسانی میشود. شورای شهر ششتمد هر شش ماه یک بار در قالب جلسه پرسشوپاسخ، گزارشکار ارائه میکند و به مطالبات و خواستهها شهروندان پاسخ میدهد که اولین جلسه آن در ماه گذشته برگزار شد. رضویمنش با اشاره به همکاری و همدلی مردم با شورای ششتمد در سال اول فعالیت آن گفت: هماکنون شهروندان ششتمدی در قالب 5 کمیته ورزشی، میراثفرهنگی، بهداشت، درمان و اجتماعی ـ فرهنگی، جلسات ماهانه و هفتگی تشکیل میدهند و مصوبات آنها در صورت عدم مغایرت با مسائل شرعی و قانونی، توسط شورا تصویب میشود. وی در ادامه گفت: فعالیت کمیتهها باعث شده است در عمل، ما فقط 5 عضو شورا نداشته باشیم بلکه آنچه اتفاق میافتد محصول همکاری، ایدهپردازی و تلاش بیش از 100 نفر از شهروندانی است که در قالب این کمیتهها فعالیت میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.