145 میلیارد تومان اعتبار سفر رئیسجمهوری به سبزوار اختصاص یافت

Setare Shargh - - احوال شهر -

معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار گفت: از محل سفر رئیسجمهوری و هیئت دولت به استان خراسان رضوی در اردیبهشتماه سال جاری، 145 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی به این شهرستان اختصاص یافت. احمد برادران با اشاره به اینکه سفر رئیسجمهوری به استان و شهرستان سبزوار منشأ خیر برکات بود، افزود: این میزان اعتبار برای تکمیل سه طرح راهآهن، مجموعه ورزشی 15 هزارنفری سربداران سبزوار و پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان است. وی با بیان اینکه کارهای زیرساخت طرح راهآهن سبزوار به طول 45 کیلومتر از ایستگاه سلطانآباد به شهر سبزوار به پایان رسیده است، تصریح کرد: 100 میلیارد تومان برای تکمیل این طرح اختصاص یافت. فرماندار ویژه سبزوار با اشاره به اینکه تکمیل ورزشگاه 15 هزارنفری سبزوار یکی از دغدغههای جوانان و اهالی ورزش شهرستان است، گفت: طی این سفر 30 میلیارد تومان برای تکمیل این ورزشگاه اختصاص یافت. وی اظهار داشت: همچنین برای تکمیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری مسجد دانشگاه و بخشهایی از بیمارستان حشمتیه سبزوار نیز 15 میلیارد تومان اختصاص یافت. فرماندار ویژه سبزوار با اشاره به اینکه مبلغ اختصاصیافته سفر رئیسجمهوری به سبزوار بیشتر از این اعتبار است، افزود: با جذب این اعتبارات، طرحهای موردنظر در کمتر از 2 سال به بهرهبرداری میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.