دومین آئین درگذشت استاد سبزواری برگزار شد

Setare Shargh - - احوال شهر -

همزمان با سالروز درگذشت استاد سبزواری در 22 خرداد، دومین آئین سالگرد پدر شعر انقلاب در زادگاهش سبزوار برگزار شد. بنیاد بینالمللی حمید سبزواری تشکیل میشود معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به تأثیرگذاری شعر حمید سبزواری بر نسل جوان گفت: بنیاد بینالمللی حمید سبزواری تشکیل میشود. یوسف امینی با اشاره به اینکه پیشنویس راهاندازی بنیاد بینالمللی حمید سبزواری فراهمشده، اظهار کرد: ایجاد بنیاد بینالمللی حمید سبزواری با همت مسئولان شهرستان سبزوار و پیگیری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در دستور کار قرارگرفته است. معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی همچنین با اشاره به اینکه هیچ شاعری بهاندازه استاد سبزواری قبل و پس از انقلاب در حوزه شعر تأثیرگذار نبوده، افزود: ضرورت نامگذاری روزی به نام شعر انقلاب در تقویم فرهنگی کشور احساس میشود؛ و نامگذاری روز شعر انقلاب در تقویم فرهنگی کشور در دستور کار است و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز دارد. امینی اظهار داشت: استاد سبزواری شاعر انقلاب و خالق سرودههای انقلابی بود که نقش مؤثری در شکلگیری شعر انقلاب اسلامی داشت. یکی از ویژگیهای بارز استاد سبزواری خلوص نیت و وفاداری به انقلاب اسلامی بود و وی سرودههای خود را برای انقلاب سرود. شاعر معاصر انقلاب نیز با اشاره به ویژگیهای شعر حمید سبزواری گفت: آنچه سبب شهرت و بزرگی سبزواری شده است تنها مضامین شعرهای انقلابی او نیست بلکه اشراف کامل بر قلههای ادب و سخن فارسی است. افشین علا افزود: استاد سبزواری اشراف و غلبه خود بر توانمندیهای ادب فارسی را هیچگاه فراموش نکرد و در کنار تعهدش به سبک خراسانی از نازک پردازی سبک هندی هم بهره برده است. همچنین در آثارش تصنع به چشم نمیخورد. وی گفت: استاد سبزواری یکی از یاران وفادار امام )ره( و همواره همراه مردم بود؛ چنانکه مردم در روز ورود امام )ره( به کشور با شعر حماسی استاد سبزواری اشک شوق ریختند و در روز رحلت امام خمینی )ره( با سروده سوزناک او اشک ماتم در دیدگانشان جاری شد. این شاعر اظهار کرد: از عوامل ماندگاری نام و آثار استاد سبزواری همسر فداکار وی است که همچون نخلی پایدار حامی و همگام استاد سبزواری بود. مرمت خانه مرحوم استاد حمید سبزواری وارد مرحله اجرایی شد مسئول فنی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: همزمان با دومین سالروز درگذشت پدر شعر انقلاب، عملیات مرمت و بهسازی منزل مرحوم استاد حمید سبزواری وارد مرحله اجرایی شد. مجتبی کاویان امروز با اشاره به اینکه منزل مرحوم سبزواری پس از مرمت تبدیل به خانه شعر انقلاب و مکان فرهنگی، آموزشی، علمی و هنری میشود، گفت: بر مبنای تفاهمنامه بین دانشگاه حکیم سبزواری و محسن ممتحنی، پسر مرحوم سبزواری منزل استاد سبزواری با هدف بهرهبرداری ادبی و فرهنگی به مدت 15 سال به دانشگاه حکیم سبزواری واگذار شد. وی با بیان اینکه منزل حمید سبزواری شامل سه بخش شرقی، مرکزی و غربی است، خاطرنشان کرد: البته بخش شرقی آن از بین رفته که پس از مرمت تبدیل به محوطه و یک مکان روباز خواهد شد. بخش بااهمیت این مکان بنای غربی است که قدمت آن به دوره قاجار میرسد و هدف عمده تیم مرمت بهسازی این بخش است، با همکاری گروه مرمت و احیای بناهای تاریخی دانشگاه حکیم سبزواری طی سه تا چهار سال مرمت میشود. وی افزود: عملیات مرمت شامل دیوارچینی، تعمیر طاقها، تعویض پرواز بندیها، سبکسازی پشتبام، جداره سازی، تراش اندودها و اندود دوباره جدارهها و سر چین دیوارها است. مسئول مرمت و احیای خانه حمید سبزواری گفت: مرمت منزل مرحوم استاد سبزواری بیش از دو میلیارد ریال اعتبار لازم دارد که از محل اعتبار پژوهشی، دفتر ریاست دانشگاه و وزارتخانه تأمین میشود. مراسم دومین سالگرد درگذشت حمید سبزواری 22 خرداد در سبزوار برگزار شد. نشست شعرخوانی در دانشگاه حکیم سبزواری و مراسم شعرخوانی در محل آرامگاه حمید سبزواری با حضور شاعران از برنامههای مراسم سالگرد درگذشت این شاعر فقید انقلاب بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.