تجاوزهای پرتعداد به حریم رودخانه ششتمد

Setare Shargh - - احوال شهر -

رودخانه ششتمد این روزها از بیماری سختی رنج میبرد که راه درمان دارد اما هیچ مسئولی درمانش را به عهده نمیگیرد. حریم رودخانه ششتمد محل تاخت و تاز سودجویان و منفعتطلبان قرار گرفته و سازمانها و نهادهای متولی، برخوردی عملی و بازدارنده نسبت به مسئله انجام نمیدهند. البته پیگیریهایی انجام شده و طبق اخبار رسیده، مسئولان ادارات مرتبط، به خوبی از عمق فاجعهای که به تدریج میرود تا اکوسیستم این رودخانه را به خطر بیندازد، خبر دارند اما تا کنون بهانههای مختلفی ارائه شده و هرگز از این هجوم و تخریبهای بیرویه، به صورت عملی جلوگیری نشده است. رودخانه ششتمد از آبخیزهای مهم منطقه است و منشأ آب چندین سرچشمه و قنات در منطقه محسوب میشود. باغها و زمینهای زراعی این رودخانه جز مسائل محیطی، تأثیر مهمی روی اشتغال اصلی مردم منطقه دارند و با شرایط حاضر و افزایش خانهسازیها و پیشرویها در حریم رودخانه، آسیبهای جبرانناپذیری به تمام این مسائل وارد خواهد کرد. در سالهای اخیر، مردم ششتمد شاهد هیچ برخورد جدی و بازدارندهای در منطقه نبودهاند و به همین دلیل سودجویان، ترسی از افزایش دایره تخریب خود ندارند و نخواهند داشت. اقدام عملی نهادهای مرتبط، میتواند سطح و میزان زیان این بخش مهم و حیاتی از طبیعت و املاک مردم بومی را در همین مقدار فعلی متوقف کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.