اهمیت نقش اصناف در پویایی و رونق اقتصادی در سبزوار

Setare Shargh - - صفحه اول -

ارتباط مستقیم مردم با جامعه اصناف از اهمیت ویژهای برخوردار است. بازار به عنوان نخستین رکن اقتصادی هر کشوری نقش مهم و مؤثری در شکلگیری فرآیند گردش مالی دارند. اقتصاددانها معتقدند اگر در جامعهای رکود بر اصناف حاکم شود، اقتصاد آن منطقه دیگر پویا نخواهد بود. اصناف همچنین در شکلگیری مطالبات صنفی نقش مهمی دارند و نخستین سندیکاها و اتحادیهها در این جامعه شکل گرفتند. اصناف ایران در چارچوب قانون نظام صنفی تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سیاستگذاری هیئت عالی نظارت سازمانهای صنفی متشکل از 20 عضو که شش نفر وزرا هفت نفر هیئترئیسه اتاق اصناف ایران، رؤسای اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بقیه اعضا از مسئولان ارگانها و نهادهاست فعالیت میکنند. براساس آمارها حدود سه میلیون واحد صنفی، حدود هشت هزار و 64 اتحادیه...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.