اهمیت نقش اصناف در پویایی و رونق اقتصادی سبزوار

Setare Shargh - - یادداشت -

ستاره شرق: ارتباط مستقیم مردم با جامعه اصناف از اهمیت ویژهای برخوردار است. بازار به عنوان نخستین رکن اقتصادی هر کشوری نقش مهم و مؤثری در شکلگیری فرآیند گردش مالی دارند. اقتصاددانها معتقدند اگر در جامعهای رکود بر اصناف حاکم شود، اقتصاد آن منطقه دیگر پویا نخواهد بود. اصناف همچنین در شکلگیری مطالبات صنفی نقش مهمی دارند و نخستین سندیکاها و اتحادیهها در این جامعه شکل گرفتند. اصناف ایران در چارچوب قانون نظام صنفی تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سیاستگذاری هیئت عالی نظارت سازمانهای صنفی متشکل از 20 عضو که شش نفر وزرا هفت نفر هیئترئیسه اتاق اصناف ایران، رؤسای اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بقیه اعضا از مسئولان ارگانها و نهادهاست فعالیت میکنند. براساس آمارها حدود سه میلیون واحد صنفی، حدود هشت هزار و 64 اتحادیه مرتبط با واحدهای صنفی، در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند که هماهنگی بین آنها نیز از سوی 400 اتاق اصناف در سطح کشور انجام میشود. اهمیت این جامعه در کشور و نقش تأثیرگذار آنها در مدیریت کلان اقتصادی بهاندازهای مهم است که درجهت تکریم از بازاریان در سالنامه رسمی کشور هفتهای را به نام اصناف نامگذاری کردهاند. این هفته از یکم تیرماه آغاز میشود. علیرضا برغمدی نایب رئیس اول و رضا خیرآبادی نائب رئیس دوم اتاق اصناف سبزوار دبیران برگزاری این مراسم هستند. رضا خیرآبادی در گفتوگو با ستاره شرق از اهمیت این هفته و نقش اصناف در پویایی اقتصاد سبزوار میگوید.

نقش بی بدلیل اصناف در اقتصاد کشور

نائب رئیس دوم اتاق اصناف سبزوار در گفتوگو با خبرنگار ستاره شرق با اشاره به اهمیت برگزاری هفته اصناف اظهار داشت: این هفته فرصت مهمی برای نشان دادن اهمیت جایگاه اصناف و بازاریان در شهرستان است. رضا خیرآبادی با بیان اینکه گستره فعالیت اصناف در سطح کشور این قشر را تبدیل به یکی از مهمترین ارکان تأثیرگذار در پویایی اقتصاد کرده است، تصریح کرد: گستره اصناف در سطح کشور، باعث شده این بخش در بحث اشتغال نیز اثرگذار باشند. وی ادامه داد: برای نمونه اگر میانگین نیروی کار هر واحد صنفی را 2 نفر در نظر بگیریم، با احتساب واحدهای صنفی بدون جواز حدود 7 میلیون نفر و با احتساب آمار رسمی حدود شش میلیون نفر اشتغالزایی مستقیم، در واحدهای صنفی انجام شده است که با احتساب خانوادههای آنها میتوان گفت، در کشور جمعیتی حدود 30 میلیونی نفر وابسته به اصناف هستند. وی با بیان اینکه این ظرفیت بزرگ اشتغال در کشور بدون هیچ امکانات و تسهیلاتی از سوی دولت و بانکها به وجود آمده است، گفت: بخش مهمی از این ظرفیت اشتغال با سرمایههای خود بازاریان و اصناف ایجاد شده است. خیرآبادی با اشاره به اینکه امام راحل )ره( و رهبر معظم انقلاب بر ضرورت توجه مسئولان به اصناف تأکید داشتند، ادامه داد: اصناف علاوه بر ایجاد پل ارتباطی بین بخشهای مختلف تولید و عرضه محصولات آنها در بازار، مهمترین رکن گردش مالی در جامعه نیز محسوب میشوند و همین موضوع اهمیت نقش اصناف در اقتصاد را چند برابر میکند.

اهمیت اصناف در بخشهای گوناگون اقتصادی

خیرآبادی با بیان اینکه حدود 89 درصد از کل ارزشافزوده بخش بازرگانی از سوی اصناف تأمین میشود و این قشر نقش مؤثر و زیربنایی دررسیدن کشور به رشد اقتصادی فقرزدا و کاهش ضریب جینی دارند ادامه داد: تعداد قابلتوجهی از اصناف بهویژه اصناف تولیدی در زنجیره تأمین نیازهای واحدهای صنعتی و برخی واحدهای صنفی دیگر قرار دارند که کارکرد نامناسب آنها میتواند زنجیرههای تأمین )ازجمله قطعه سازان خودرو( را دچار اختلال کند. ایجاد هر فرصت شغلی در اصناف بهمراتب ارزانتر و سهلتر بوده و این مهم برای روستاها از اهمیت بیشتری برخوردار است. رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه، لوازمیدکی و تعمیرکاران سبزوار گفت: اصناف، همچنین نقش قابلتوجه و اثربخشی در شفاف و روانسازی نظام توزیع و نظام قیمتگذاری و همچنین اصلاح و نوینسازی شبکههای توزیع دارند.

نقش اصناف در پویایی اقتصاد سبزوار

خیرآبادی با اشاره به نقش اصناف در اقتصاد سبزوار گفت: این شهرستان از گذشته به عنوان مرکز تبادلات تجاری در غرب استان خراسان رضوی موردتوجه بازرگانان داخلی و خارجی قرار گرفته است. با وجود گذر زمان اما سبزوار همچنان ماهیت تجاری خود را حفظ کرده است. وی با بیان اینکه شهرستان در مسیر حیاتیترین شاهراه بینالمللی شرق کشور قرار دارد، عنوان کرد: سبزوار به عنوان دروازه ورود به آسیای میانه نیز شناخته میشود و این مسئله بر اهمیت توسعه تجارت و بازرگانی در این منطقه از غرب خراسان رضوی افزوده است. رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه، لوازمیدکی و تعمیرکاران سبزوار ادامه داد: گذشته اقتصادی شهرستان نشان میدهد، اصناف سبزوار از دیرباز نقش مهمی در توسعه بازرگانی و رونق اقتصادی این منطقه داشتهاند. این نقش باعث شده تا امروز هر تحول دیگری در حوزه اقتصادی شهرستان با نظر و نگاه اصناف در شهرستان ایجاد شود. اصناف در سبزوار معتمدترین شبکه اقتصادی شهرستان هستند و اگر یک بازاری فردی را در زمینه انجام امری تأیید کند، سایر افراد نیز به او اعتماد میکنند.

نقش اصناف سبزوار در رونقبخش تولید

نائب رئیس دوم اتاق اصناف سبزوار با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب و تأکید ایشان در خصوص حمایت از کالای ایرانی یادآور شد: بازار ازجمله ارکان مهم در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب هستند، تولیدکنندگان نیاز به بازار فروش برای عرضه محصولات خود دارند و اصناف در این مسیر نقش مهمی در عرضه این محصولات عهدهدار هستند. ازاینرو یکی از برنامههای اتاق اصناف برگزاری نشستهای تعامل با فعالان بخش تولید در جهت عرضه و معرفی محصولات تولیدی شهرستان در راستای حمایت از کالای ایرانی است. وی افزود: در شهرستان بیش از 13 هزار واحد زیر نظر 42 اتحادیه صنفی فعال هستند که نقش مهمی در رونق اقتصادی و پویایی اقتصاد شهرستان دارند. اتاق اصناف از همه طرحها و برنامههایی که در جهت خدمت به مردم و پویایی اقتصاد شهرستان استقبال میکند و خود را در اجرای این برنامهها سهیم میداند.

بازگشت به متن

خیرآبادی با اشاره به تغییر هیئترئیسه اتاق اصناف سبزوار افزود: اعتماد بازاریان و روسای اتحادیهها به ائتلاف اتحاد و اتفاق نشان از تغییر نگاه اصناف شهرستان به جایگاه این نهاد است. وی افزود: براساس قانون نظام صنفی رئیس اتاق اصناف عضو شورای اداری، کمیسیون نظارت، کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، ستاد تنظیم بازار و... در شهرستان است. همچنین اصناف در اداراتی که بهصورت مستقیم در ارتباط با این جامعه مهم اقتصادی هستند، دارای نماینده است. این موارد نشان میدهد که اصناف از جایگاه مهمی در حوزههای مختلف اجرایی و نظارتی در شهرستان برخوردار هستند و ازاینرو بایستی در تصمیم سازیهای مهم نقش مهمی هم داشته باشند. نائب رئیس دوم اتاق اصناف سبزوار ادامه داد: اعتماد روسای اتحادیهها و بازاریان وظیفه سنگینی بر دوش منتخبان جدید گذاشته است که امید است در سایه حسن اعتماد این عزیزان بتوانیم در این مسیر سخت گامهای مؤثری در جهت اعتلای جایگاه اصناف و بازاریان در شهرستان برداریم.

اهمیت نامگذاری روز اصناف

خیرآبادی با اشاره به نامگذاری هفتهای به نام اصناف در سالنامه رسمی کشور افزود: اصناف با سهمی بیش از یکچهارم تولید ناخالص ملی و حدود نیمی از اشتغال کشور، بزرگترین بخش اقتصادی کشور بعد از نفت محسوب میشوند. وی ادامه داد: اصناف در زمینههای مختلف تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در طیف وسیعی از فعالیتها در زنجیره تأمین عرضه محصولات فعالیت دارند که بدون حضور آنها، اقتصاد کشور توان حرکت ندارد. نائب رئیس دوم اتاق اصناف سبزوار عنوان کرد: نامگذاری هفتهای به نام اصناف تأکیدی بر اهمیت نقش این جامعه در رونق و پویایی اقتصاد کشور است. از سویی این روز فرصت مهمی برای معرفی نقش و اثرگذاری اصناف در حوزههای مختلف محسوب میشود. در همین راستا تلاش شد تا امسال نیز ویژهبرنامهای در جهت معرفی جایگاه اصناف در شهرستان برگزار شود که در اینجا لازم است از همراهی و حضور همه عزیزانی که ما را در برگزاری این مراسم یاری کردند، قدردانی کنم.

اصناف در سبزوار معتمدترین شبکه اقتصادی شهرستان هستند و اگر یک بازاری فردی را در زمینه انجام امری تأیید کند، سایر افراد نیز به او اعتماد میکنند. اگر میانگین نیروی کار هر واحد صنفی را 2 نفر در نظر بگیریم، با احتساب واحدهای صنفی بدون جواز حدود 7 میلیون نفر و با احتساب آمار رسمی حدود شش میلیون نفر اشتغالزاییمستقیم، در واحدهای صنفی انجام شده است که با احتساب خانوادههای آنها میتوان گفت، در کشور جمعیتی ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.