3 میلیارد و 500 میلیون ریال زکات فطریه در سبزوار جمعآوری شد

Setare Shargh - - احوال شهر -

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( سبزوار گفت: امسال سه میلیارد و 500 میلیون ریال زکات فطریه در این شهرستان جمعآوری شد که نسبت به پارسال 50 درصد افزایشیافته است. محمد داورزنی اظهار داشت: همزمان با عید سعید فطر 35 پایگاه جمعآوری زکات فطریه در شهر سبزوار و 175 پایگاه در روستاهای این شهرستان دایر شد. وی ادامه داد: با توجه به برنامهریزی وجوه جمعآوریشده حاصل از زکات فطریه با هماهنگی بانکها بهحساب نیازمندان واریز میشود. بیماران سخت علاج، نیازمندان و کمکهزینه تأمین جهیزیه خانوادههای مددجوی کمیته امداد اولویتهای دریافت زکات فطریه هستند. مدیر کمیته امداد سبزوار همچنین گفت: 250 فرزند یتیم و محسنین در این شهرستان محروم از حامی مالی و در انتظار معرفی به نیکوکاران بهعنوان فرزندان معنوی آنها هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.