سالانه 60 تن عسل در داورزن تولید میشود

Setare Shargh - - احوال شهر -

رئیس جهاد کشاورزی داورزن گفت: از مجموع سه هزار کلنی زنبورعسل در شهرستان داورزن، سالانه 60 تن عسل طبیعی تولید میشود. حسین تاجآبادی با بیان اینکه عمده عسل تولیدی شهرستان داورزن مربوط به گیاهان دارویی مناطق کوهپایهای است، اظهار کرد: زنبورستانها علاوه بر تولید عسل، نقش عمدهای در گسترش گیاهان دارویی و تثبیت خاک دارند. وی افزود: برگزاری کلاسهای آموزشی برای زنبورداران، پیگیری ایجاد شرکت تعاونی زنبورداران، مشاوره و راهنمایی زنبورداران و نیز معرفی تسهیلات ازجمله فعالیتهای صورت گرفته در بخش کشاورزی داورزن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.