یک قلاده پلنگ در منطقه شکارممنوع ریوند مشاهده شد

Setare Shargh - - احوال شهر -

رئیس اداره حفاظت محیطزیست سبزوار گفت: برای نخستین بار یکگونه نادر «پلنگ» پس از مشاهده با چشم، در دوربینهای تلهای مستقر در منطقه شکارممنوع ریوند داورزن به ثبت رسید. حمید صادقی با اشاره به اینکه پلنگ از گونه جانداران رو به انقراضی است که برای ادامه حیاتوحش حفاظت از آن ضروری است، تصریح کرد: مشاهده پلنگ در این منطقه بیانگر موقعیت آب و هوایی و تنوع حیاتوحش بسیار غنی آن است. رئیس اداره حفاظت محیطزیست سبزوار با اشاره بهواقع شدن جاده سبزوار - شاهرود در محدوده زیست یوزپلنگ و پلنگ ایرانی گفت: نصب تابلوهای هشداردهنده و دوربینهای کنترل سرعت خطر برخورد حیوانات با وسایل نقلیه را کاهش میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.