برپایی ایستگاه سلامت در هفته جاری

Setare Shargh - - احوال شهر -

کمیته سلامت شورای اسلامی شهر ششتمد، به منظور پایش سلامت شهروندان، «ایستگاه سلامت» دایر میکند. این ایستگاه روز پنجشنبه این هفته در محل بوستان فجر بر پا خواهد شد. شهروندان ششتمدی میتوانند در این روز از ساعت 6عصر الی 9 شب با مراجعه به ایستگاه سلامت به صورت رایگان قند و فشار خون و

BMI (نسبت قد به وزن ( خود را اندازهگیری کنند. زهرا صحرایی مسئول کمیته سلامت شهر ششتمد از ششتمدیها خواست تا با حضور در این آزمایش، از سلامت خود در این زمینهها مطمئن شوند. وی همچنین گفت: وجود نتایج خاص در میزان قند و فشار خون و همچنین افراد، ممکن است نشانۀ بیماریهایی باشد که درمان به موقع آنها در بهبود بیمار و زمان بازگشت او به وضعیت سالم، تأثیر مستقیمی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.