تاغ و تاغستانم آرزو است!

Setare Shargh - - پرونده -

سبزوار دارای بیش از 485 هزار هکتار بیابان است که بیش از 71 هزار هکتار از این مناطق در کانونهای بحران فرسایش خاک قرار دارد. در دهه 40 هجری خورشیدی موضوع مبارزه با کانونهای بحران و بیابانزایی در سبزوار موردتوجه قرار گرفت. در آن سالها برای کنترل پدیده ریز گردها و بیان زدایی تاغ زارهایی در منطقه سبزوار کاشته شد تا جلوی حرکت ریز گردها و خاک به سمت این شهرستان گرفته شود. طرحی که با موفقیت در منطقه سبزوار اجرا و سبب شد تا حرکت شنزارها و ریزگردها به سمت این دیار تثبیت شود. امروز سالها از آن روزگار میگذرد و هرروز از وسعت تاغزارهای سبزوار کاسته میشود و این موضوع روی حرکت ریز گردها به سمت شهرستان تأثیر زیادی گذاشته است. بروز پدیده خشکسالی در چند سال اخیر نیز روی کاهش سطح پوشش گیاهی منطقه سبزوار تأثیر زیادی داشته و این مسئله به معنای افزایش کانونهای فرسایش بادی و فراهم شدن زمینه برای حرکت ریزگردها به سمت شهرستان است. مردم سبزوار در سالهای اخیر شاهد تیرهوتار شدن آسمان آبی شهرشان به سبب حرکت ریزگردها بودند. البته در خوشبینانهترین حالت باید گفت که وضعیت شهرستان چند برابر بهتر از وضعیت روستاها بود. مهمترین دلیل حرکت ریزگردها به سمت شهرستان کاسته شدن سطح پوشش تاغزارهای شهرستان است. گیاهانی سخت در برابر بدترین شرایط آب و هوایی اما بیدفاع و آسیبپذیر در برابر تیغ تبرهای متجاوزان! در سالهای پایانی دهه 50 به دلیل عدم دسترسی مردم به سوخت برای گرمایش، تاغزارهای سبزوار مورد هجوم قرار گرفت، اما میزان هجمه و تعرضی که در سالهای 1388 تا 1391 به تاغ زارهای سبزوار شد قابلمقایسه با آن زمان نیست. دلیل آنهم افزایش تعداد قلیانسراها در سبزوار بود. نبود قُرُقبان، کاهش اعتبارات حراست از تاغزارها و بیتوجهی مسئولان به کشت تاغزارهای جدید در کانونهای بحران، از جمله عوامل آسیب دیدن و کاهش سطح پوشش این گیاهان در منطقه است... اگرچه امروز خبری از قلیانسراهای بی مجوز و با مجوز نیست، اما هنوز هم تاغزارها مورد هجوم بیشرمانه هستند. زغال تاغ «سود» دارد و سود هم چشم بشر را بدجور کور میکند. در کنار این هجمهها اما خبری از تقویت و کشت تاغزارهای جدید هم نیست. حرکت ریزگردها به سمت شهر و تیرهوتار شدن آسمان سبزوار نشان از آیندهای شبیه به آسمان اهواز دارد. اگر توجهی نشود شاید فردا فرصتی برای جبران خسارتهای چند ده و چند صد میلیون و میلیارد تومانی ناشی از حرکت ریزگردها به سمت شهرمان نداشته باشیم. شعری از مولانا در دیوان شمس هست که میگوید باغ و گلستانم آرزو است فردا خواهیم گفت تاغ و تاغستانم آرزو است!

جوادپورسخاوت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.