نهالکاری 270 هکتار از بیابانهای شهرستان

Setare Shargh - - احوال شهر -

رئیس منابع طبیعی سبزوار با بیان اینکه بیابانزدایی یکی از اولویتهای اجرایی این اداره است، گفت: در سال جاری 270 هکتار عملیات نهالکاری در بیابانهای شهرستان سبزوار انجام شده است. عباسعلی کیانی فرد با توجه به ریز گردهای اخیر و با اشاره به سابقه دیرینه شهرستان سبزوار در بحث بیابانزدایی، اظهار کرد: عملیات بیابانزدایی با هدف مقابله با ریز گردها از سال 1344 در شهرستان سبزوار آغاز شده است. رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سبزوار گفت: بر اساس مطالعات انجام شده حدود 36 درصد از سطح شهرستان جزو اراضی بیابانی یا دارای شرایط و ظرفیت بیابانی شدن است که رقم بسیار بالا و نگرانکنندهای خواهد بود. کیانی تأکید کرد: در صورت نبود مدیریت مناسب، علاوه بر گسترش اراضی بیابانی بهمرورزمان باعث تخریب و از بین رفتن اراضی حاصلخیز و زراعی شده و خسارات جبرانناپذیری به منابع حیاتی و تولیدی این شهرستان وارد میشود. وی با بیان اینکه تاکنون حدود 50 هزار هکتار در شهرستان سبزوار عملیات بیابانزدایی انجام شده است، افزود: از مساحت یکمیلیون هکتار شهرستان قریب به 370 هزار هکتار اراضی بیابانی و کویری است. رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سبزوار در ادامه گفت: مساحت مناطق تحت فرسایش بادی حدود 370 هزار هکتار و مساحت کانون بحرانی فرسایش بادی حدود 21 هزار هکتار در شهرستان شناسایی شده است. کیانی فرد با اشاره به رشد اعتبارات ملی شهرستان سبزوار در بخش بیابانزدایی، افزود: اجرای طرحهای مطالعاتی و بیولوژیکی در راستای مدیریت ریزگردها ضروری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.