کار فرهنگی، محفل فرهنگی

Setare Shargh - - صفحه اول - علی ششتمدی سردبیر

به عنوان کسی که از سالهای راهنمایی داخل مجموعهها و امور فرهنگی و هنری، حضور فعال داشتم، گاهی مورد سؤال قرار میگیرم که «چرا وضع فرهنگی سبزوار اینطور است؟» دلایل زیادی را میتوان شمرد اما اگر بخواهیم به ریشه مسئله بپردازیم و «اصل» ماجرا را استخراج کنیم باید دو عامل اصلی را مورد توجه قرار دهیم: 1( وضعیت نابسمان اداره ارشاد اسلامی سبزوار به عنوان متولی و مدیر تمام فعالیتهای فرهنگی و هنری شهر. 2( وضعیت هنرمندان و اهالی هنر و فرهنگ. مورد اول که نیاز به توضیح ندارد و هر کسی چند دقیقه در این اداره کاری داشته یا به هر دلیل، کوچکترین مراودهای با آن داشته باشد و وضعیت پاسخگویی، قانونمداری، قدرت پیگیری، دغدغهمندی و .... کارکنان و رؤسای دو دهه اخیر این اداره را دیده باشد، میداند قضیه از چه قرار است. اما مورد دوم و مسئله اهالی و فعالان فرهنگی و هنری، مسئله بغرنج، عمیق و گرهخوردهای است که به این راحتی نمیتوان کلاف پیچیده آن را باز کرد. اگر بخواهیم خیلی ساده بگوییم باید نیروهای فعال در این عرصه را به دو دسته تقسیم کنیم: کسانی که اهل «کار» فرهنگی هستند. کسانی که اهل «محفل» هنری هستند. دسته اول، موّلد حوزه فرهنگ هستند و متأسفانه شمارهشان بسیار کم است. شاید کمتر از انگشتان دو دست! اما دسته دوم که درکشان از فرهنگ و کار فرهنگی، یک «دورهمی» است و فقط دنبال این هستند که در قالب فرهنگ «دوستیابی» کنند افرادی در قالب محافل، با هم باشند، وقت بگذرانند، گل بگویند و گل بشنوند و ... متأسفانه این دسته، تعدادشان هم بسیار زیاد است و فضای فرهنگ، هنری شهر را اشغال کردهاند! کسانی که به قول عطاملک جوینی «سربهسر حشو باشند» و حال و روز فرهنگ و هنر شهرستان را به این روز انداختهاند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.