شهردار فراموشکار

Setare Shargh - - یادداشت - مهدی مقصودی عضو شورای چهارم شهر سبزوار

در زمان تبلیغات پنجمین دوره انتخابات شوراها یکی از مهمترین سؤالاتی که شهروندان گرامی از من در جلسات و سخنرانیهای انتخاباتی میپرسیدند بحث عوارض پسماند در سبزوار بود. تعدادی از کاندیداهای انتخابات بهدروغ این شبهه را در ذهن مردم به وجود آورده بودند که «عوارض پسماند» پول زوری است که فقط در سبزوار اخذ میگردد و در نقطه دیگری از کشور اینچنین عوارضی وجود ندارد و درصورتیکه ما رأی بیاوریم اقدام به حذف این فیش و یا به عبارتی پول زور میکنیم! از قضا بعضی از آقایان مدعی این شعار هم رأی آوردند ولی فعلاً علیرغم گذشت بیش از یک سال از عمر شورای پنجم هنوز خبری از حذف این عوارض نیست! اما پاسخ من در آن زمان مستند به قانون و تلاش در تبیین و قانع کردن شهروندان بود؛ مبنی بر این که: مدعیان دروغ میگویند و نهتنها این فیش مربوط به سبزوار بهتنهایی نیست بلکه در شهرهای دیگر نیز وجود دارد و هیچکس نمیتواند آن را حذف کند چراکه با اخذ این عوارض است که امور شهر مدیریت میگردد و این عوارض جزء درآمدهای پایدار شهرداری است. اینجانب در حال حاضر قصد ورود به این موضوع را نداشتم و امیدوار بودم به اینکه مردم با پی بردن به وعدههای واهی بعضی افراد، اقدام به پرداخت عوارض خود نموده و بیشازپیش در سازندگی و پیشرفت امور شهر مشارکت نمایند؛ ولی گفتههای شهردار اسبق و نماینده فعلی سبزوار در مجلس شورای اسلامی ـ که ازقضا توزیع و اخذ عوارض پسماند در زمان مسئولیت ایشان در شهرداری سبزوار آغازشده بود ـ باعث شد تا جهت تنویر افکار عمومی، دفاع از اقدام قانونی شورای چهارم و نیز دفاع از مظلومیت شهرداری سبزوار اقدام به ورود به این موضوع نمایم. این یادداشت بهمنزله طرح موضوع است و ستاره شرق آماده است تا در شمارههای آینده به طرح و انعکاس دیدگاههای مختلف بپردازد. طرح قانون پسماند، چگونگی تصویب آن و نیز افزایش مبلغ آن بهصورت مفصل در نشریه با حضور صاحبنظران و نیز مسئولین مربوطه در این شماره و شمارههای آینده توضیح داده خواهد شد به همین خاطر صرفاً به شبهات مربوطه ورود پیدا میکنم. 1( از جناب آقای نماینده باید پرسید اگر افزایش مبلغ عوارض پسماند توسط شورای چهارم غیرقانونی بوده است چرا جنابعالی باگذشت نزدیک به پنج سال از تصویب آن اعتراض میکنید؟ چرا در این پنج سال صدایی از شما بلند نشد؟ طرح سؤال آنهم بعد از پنج سال از تصویب آن توسط شورای چهارم شهر سبزوار و گذشت دو سال از دوران نمایندگی جنابعالی، این سؤال را در افکار عمومی مطرح میکند که نکند با طرح مسائل انتقادی تبلیغات انتخابات مجلس در دوره بعد را از هماکنون آغاز نمودهاید؟ )2 «نارضایتی در میان مردم سبزوار زمانی به وجود میآید که مشاهده میشود، شورای اسلامی شهر برخی از شهرها همانند نیشابور به دلیل مشکلات مالی مردم با اختیارات قانونی از توزیع فیش پسماند جلوگیری کرده است» * مردم امروز آگاهند که شهرداری نیشابور در همان زمانی که جنابعالی شهردار سبزوار بودید، اخذ عوارض پسماند را آغاز و در همان زمان هم متوقف کرد؛ چگونه است که شما آن زمان که شهردار بودید نارضایتی مردم سبزوار را ندیدید و اکنون بعد از هفت سال متوجه نگرانی و ناراحتی مردم از این موضوع شدهاید که خودشان را با مردم نیشابور مقایسه میکنند؟ همه میدانند که یکی از مهمترین منابع درآمدی شهرداریها سهمی است که از محل اخذ مالیات بر ارزشافزوده آن شهر میگیرند، و ازآنجاکه نیشابور شهری صنعتی است و کارخانه زیاد دارد و به تبع آن مالیات بر ارزشافزوده بیشتری توسط تولیدکنندگان پرداخت میگردد، سهم شهرداری آن نیز از این قسمت بیشتر از سبزوار است و در نتیجه وابستگیاش به عوارضی چون پسماند شهری کمتر است؛ ولی در سبزوار به دلیل نداشتن کارخانه سهم زیادی از مالیات بر ارزشافزوده نصیب شهرداری نمیشود؛ راستی جناب آقای نماینده یکی از مهمترین شعارهای جنابعالی در زمان انتخابات اشتغال، کارآفرینی و آوردن سرمایهداران سبزوار مقیم در خارج از کشور و نیز دیگر نقاط کشور به سبزوار بود. چه خبر از کارخانههای افتتاحشده در سبزوار توسط جنابعالی؟! 3)«پسماند شهرداری سبزوار طبق قانون مجلس شورای اسلامی باید منطقهای باشد که متأسفانه شهرداری سبزوار عوارض پسماند را در تمامی مناطق شهری یکسان محاسبه میکنند» متأسفانه در ایرانِ ما رسم عجیبی در بین مسئولین و مدیران باب شده است و آنهم اینکه بیشتر افراد بعد از دوران مسئولیتشان منتقد و اپوزسیون میگردند و انگارنهانگار که خودشان تا دیروز فرمان تصمیمگیری و هدایت مجموعهای را در دست داشتهاند. جناب آقای نماینده: ظاهراً از یاد بردهاید که اولین اجراکننده قانون پسماند در سبزوار خود جنابعالی بودهاید، چرا در همان ابتدا منطقهای عمل نکردید تا اکنون بهزحمت نیفتید به دیگران درس اخلاق بدهید؟ البته لازم به یادآوری است که بخشی از کار غلط و اشتباه شما را شورای چهارم اصلاح نمود و عوارض پسماند اصناف را ـ که همگی بهصورت یکسان پرداخت مینمودند ـ بخشبندی و لایهبندی نمود تا اصناف مختلف به میزان پسماندی که تولید میکنند عوارض پرداخت نمایند! )4 «شهرداری سبزوار در محلات حاشیه شهر همانند کلاته سیفر، قلعهنو، صالحآباد عوارض پسماند دریافت میکند ولی خدمات شهری ارائه نمیشود» «عوارض پسماند» همانگونه که از نامش پیداست بابت جمعآوری و دفع پسماند و نیز رفتوروب شهر توسط شهرداری از سوی مردم پرداخت میگردد؛ جناب آقای نماینده! به نظر شما اگر شهرداری در نقاط فوق اقدام به جمعآوری زباله نمیکند، چه فرد، شرکت و یا ادارهای بهجای شهرداری این وظیفه مهم را انجام میدهد؟ نکند دایره الطاف جنابعالی آنقدر زیاد شده است که خودتان این کار مهم شهرداری را مدیریت میکنید؟ و یا شاید هم صندلیهای نرم بهارستان و آبوهوای شمال تهران آنقدر به مزاج حضرتعالی سازگار بوده است که از احوال و اخبار حوزه انتخابیه خود بیخبرید و الا این اظهارنظرها از یک مسئول مطلع بعید است! 5)«قوانین فرادستی اعلام میکند که افزایش بهای عوارض پسماند در هر شهری نباید بیشتر از تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی باشد.» سخنان فوق صحیح است و شورای شهر سبزوار خلاف آن عمل ننموده است ولی خالی از لطف نیست که یادآور شوم گوینده سخنان فوق، خود کسی است که در سال 91 در زمانی که سکاندار شهرداری سبزوار بوده است از شورای اسلامی شهر سبزوار درخواست نموده است که کلیه عوارض دریافتی شهرداری )نوسازی - صنفی - خودرو - پسماند( 200درصد افزایش پیدا کند ولی تدبیر شورای سوم مانع از تحقق این درخواست نامعقول شده است. سؤالی که در اینجا مطرح است این است که معیار در تفسیر و تحقق قوانین، اشخاص و کرسی ریاست است یا قانون؟ شاید هم شهردار اسبق و نماینده فعلی سبزوار دچار فراموشی شدهاند که ..... 6) «مردم سبزوار به دلیل تخلفات محرز شهرداری نباید قبوض پسماند را با این میزان تعرفه پرداخت کنند و حدود 80 درصد تعرفه کنونی پسماند شهرداری سبزوار اضافی است.» شاید عجیبترین صحبت یک نماینده و آنهم در تاریخ نمایندگی سبزوار، گفتههای فوق باشد؛ چگونه فردی میتواند دوستدار سبزوار باشد و ادعای سازندگی و پیشرفت شهر را داشته باشد ولی به خود اجازه دهد تا اینگونه مردم را به نافرمانی مدنی تشویق نماید؟ بهراستی آیا تشویش اذهان عمومی چیزی جز این است؟ چوب لای چرخ شهرداری گذاشتن چیزی غیرازاین صحبت است؟ اگر قرار است شهرداری کارهای عمرانیاش متوقف نگردد و بتواند خدماتش را بهموقع به مردم ارائه دهد راهکارش مشارکت مردم در امور شهرشان است، نه نهی آنها از مشارکت در امور شهری! نکته آخر: شهرداریها از بدو شکلگیری و تأسیس تحت تأثیر سیاستهای دولت و وزارت کشور بودهاند به همین خاطر در اذهان عمومی، شهرداریها بهعنوان یک تشکل کاملاً دولتی شناخته میشوند و به دلیل همین تصور اشتباه، میزان مشارکت مردم در امور شهری بسیار پایین میباشد و مردم انتظار دارند که دولت هزینههای شهرداریها را پرداخت نماید؛ این در حالی است که دولت سالهاست حتی هزینههای تکلیفی خود را نیز به شهرداریها پرداخت نمینماید؛ بهعنوانمثال در استفاده از اتوبوسهای شهری، شهرداری یک سوم، شهروندان یک سوم و دولت نیز یک سوم از هزینهها را از محل درآمد هدفمندی یارانهها باید پرداخت نمایند ولی متأسفانه چندین سال است که به دلیل مشکلات اقتصادی که دولت با آن مواجه است سهمش را پرداخت ننموده و.... درهرحال سالهای سال است که شورای شهر و شهرداری در تلاشاند تا با تبیین این موضوع که «شهرداری نهادی است غیردولتی و متعلق به مردم»، عموم شهروندان را تشویق به مشارکت در امور شهر نمایند؛ ولی امروز کسی که موقعیت سیاسی که در آن قرار دارد را مرهون و مدیون شهرداری است و قرار است در مجلس شورای اسلامی قانونگذار باشد با عدم اطلاع از قانون و یا سوء استفاده از موقعیت خود عموم شهروندان را تشویق به عدم پرداخت عوارض مینماید. از طرف دیگر ایشان طبق وعدههایی که در زمان انتخابات داده است قرار بوده که در مجلس گامهایی در جهت تصویب قوانینی در حمایت از شهرداریها و نیز کارمندان شهرداری بردارد که امروز دقیقاً این موضوع برعکس شده است. امیدوارم که شهروندان گرامی بدون توجه به این سخنان مغرضانه با پرداخت بهموقع عوارض خود بیش از گذشته در حل مسائل و مشکلات شهری مشارکت نمایند و انشاا... خداوند نیز به همه ما توفیق جبران اشتباهات گذشته را نصیب نماید. * جملات داخل گیومه، متعلق به حسین مقصودی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی است.

چگونه فردی میتواند دوستدار سبزوار باشد و ادعای سازندگی و پیشرفت شهر را داشته باشد ولی به خود اجازه دهد تا اینگونه مردم را به نافرمانی مدنی تشویق نماید؟ بهراستی آیا تشویش اذهان عمومی چیزی جز این است؟ ایشان طبق وعدههایی که در زمان انتخابات داده است قرار بوده که در مجلس گامهایی در جهت تصویب قوانینی در حمایت از شهرداریها و نیز کارمندان شهرداری بردارد که امروز دقیقاً این موضوع برعکس شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.