پاکسازی رودخانه ششتمد از زبالهها

Setare Shargh - - احوال شهر -

در ماهها اخیر مردم ششتمد و گردشگرانی که به رودخانه ششتمد سفر کردهاند شاهد جمعآوری زبالههای این منطقه بودهاند. رودخانه ششتمد از نظر قانونی یک روستای خاص نیست و در منطقۀ شهری ششتمد نیز قرار نمیگیرد؛ بنابراین نه دهداری خاصی متولی امور آن میشود و نه در حوزه مدیریت شهرداری شهر ششتمد است. بااینوجود در راستای حفظ محیطزیست و برای رفاه حال گردشگران و همچنین با هدف فرهنگسازی در مورد دفع زبالههای تولید شده در روزهای تعطیل، شهرداری ششتمد دو یا سه بار در هر ماه، اقدام به جمعآوری زبالههای رودخانه و پاکسازی این آبخیز میکند. مسافران این رودخانه میتوانند پلاستیک زبالهها را در مکانها مخصوص قرار دهند تا در روزهای مشخص، توسط نیروهای شهرداری ششتمد جمعآوری شود. هرچند طی این پاکسازی، تمام زبالهها جمعآوری میشوند اما بستهبندی آنها در پلاستیکهای زباله، میتواند در تسریع و تسهیل کار بسیار مؤثر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.