حضور بیش از 300 شهروند در ایستگاه سلامت

Setare Shargh - - احوال شهر -

کمیته سلامت شورای شهر ششتمد در هفته گذشته میزبان ایستگاه سلامت بود. در این ایستگاه، شهروندان میتوانستند بهصورت رایگان قند و فشارخون و BMI (نسبت قد به وزن( خود را اندازهگیری کنند. بنا به آمار دریافتی، در ساعات 9 صبح تا 10 شب، تعداد 300 نفر از ششتمدیها در این ایستگاه حاضر شدند و با توجه به زمانبر بود آزمایشها و نیاز بهدقت و رعایت بهداشت، کار با فشردگی بالا انجام گرفت. طبق گزارش کمیته سلامت، تعداد 20 نفر از کسانی که دارای مدارک تحصیلی مرتبط با حوزه بهداشت و درمان بودند بهعنوان فنورز در این ایستگاه فعالیت میکردند. همچنین بیش از 30 نفر از فعالان اجتماعی ششتمد در برپایی این ایستگاه و مدیریت آن حضور داشتند. لازم به ذکر است که متولیان ایستگاه سلامت بهصورت افتخاری و با انگیزههای خیرخواهانه این عمل را انجام دادند و حقالزحمهای دریافت نمیکنند. هزینههای اقلام بهداشتی و درمانی مصرف شده نیز توسط کمیته سلامت شورای اسلامی شهر ششتمد و شهرداری تأمین شد. دانشگاه علومپزشکی سبزوار و مجموعه درمانی شهر ششتمد نیز با تمام امکانات و توان خود در برپایی این ایستگاه شرکت داشت و چه به لحاظ نیروی انسانی چه آمادگی آمبولانس و دیگر امکانات موجود، تمام عزم خود را برای برگزار شدن با کیفیت این ایستگاه به کار بست. با توجه به موفقیت و تأثیرگذاری مثبت این برنامه، کمیته سلامت شورای شهر ششتمد از برگزاری دورهای این ایستگاه در ماههای آینده خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.