به سمت اسفند 98

Setare Shargh - - صفحه اول - سردبیر

این هفته دو اتفاق مهم افتاد. اول برگزاری نشست خبری شورای اسلامی شهر سبزوار بود. تنها نهاد و مجموعه شهرستان و حتی منطقه، که به طور منظم چند بار در سال، خود را در مقابل پرسشهای افکار عمومی قرار میدهد. استقبال خوب خبرنگاران از این نشست هم نشان دهنده تأثیر نظم و دعوت به موقع از اهالی رسانه، در برگزاری پررونق اینگونه جلسات بود. این اتفاق، از این جهت مهم میشود که دیگر مجموعههای مدیریتی شهرستان، مدتها است مسئله نشست خبری را به فراموشی سپردهاند. نمایندگان مجلس، رؤسای ادارات آب و فاضلاب، آموزشوپرورش، برق، محیط زیست، منابع طبیعی، صنعتومعدن و ...؛ رؤسای دانشگاههای مختلف شهر از حکیم سبزواری و علومپزشکی گرفته تا دیگران، فرماندار و شهردارها و تقریباً هر کسی که از نظر قانونی به عنوان رأس هرم مدیریتی یک مجموعه، اجازه برگزاری نشست خبری را دارد، مدتهاست به آن تن نداده است! گاهی هم بعضی ادارات مانند جهاد کشاورزی این نشست را برگزار کردهاند که نفس برگزاری آن جای تقدیر دارد و کیفیت آن جای انتقاد. در این وانفسای «عدم احساس نیاز به پاسخگویی به رسانهها و افکار عمومی» عمل شورای شهر، مبنی بر پیگیری و برگزاری این نشستها، جای تقدیر دارد. نشست این هفته هم حرفهای زیادی برای گفتن داشت از جمله این جمله سخنگوی شورا که «هرچه به اسفند 98 نزدیکتر میشویم، اختلافات بیشتر خودشان را نشان میدهند.» جملهای که خلاصهای از هزار حرف ناگفته است! )تصویری از حکایت مجادلۀ اینروزها بر سر مسئله پسماند!( اما خبر دیگر که خبر بسیار خوشی محسوب میشود، دریافت مجوز رسمی مجلۀ اینترنتی اسرارنامه بود. یکی از بهترین رسانههای فضای سایبر سبزوار که رسماً مجوز خود را گرفت تا وارد عرصۀ جدیدی از فعالیت جدی خودش شود. با افزایش تعداد رسانههای شناسنامهدار در سبزوار، بهانهای برای متولیان امر باقی نمانده تا با توسل به آن، با رسانههای بینام، غیرقانونی و کاسبکار، برخورد قهری نشان ندهد. اگر متولیان فرهنگ رسانه این شهرستان، به اندازه ارزشی که تاکسیرانی برای تاکسیهایش قائل است، برای رسانهها و مطبوعات ارزش قائل بود ـ و حداقل همان اندازه ضامن اجرای قانون میشد ـ روزگارِ اهالی رسانه شهرستان و منطقه، اینقدر تیره نبود!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.