نگاهی به ظرفیتهای معدنی در سند توسعه سبزوار

Setare Shargh - - صفحه اول -

معدن ازجمله بخشهای مهم در بهبود شرایط اقتصادی یک منطقه و دستیابی به توسعه پایدار محسوب میگردد. علیرغم پتانسیلهای آشکار و پنهان فراوان معادن، این ظرفیتهای مهم اقتصادی کمتر مورد بهرهبرداری و توجه قرار میگیرند. درصورتیکه در سرمایهگذاری مناسب، معادن و صنایع معدنی میتوانند پیشران اقتصاد باشند، زیرا تأثیرگذاری این بخش بر سایر بخشهای اقتصادی زیاد است. با توجه به زنجیره اشتغال معادن از اکتشاف، حملونقل تا فرآوری در صنایع معدنی، رونق این بخش در بهبود محیط و فضای کسبوکار تأثیر بسزایی خواهد داشت. مطالعات و تحقیقات اکتشافی در بخش معدن نشان میدهد شمال شرق ایرانزمین دربردارنده محدوده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.