انسانی در لابهلای ظروف آشپزخانه

Setare Shargh - - یادداشت - تکتم صنعتی

یکی از اولین مطالبی که در نشریه ستاره شرق نوشتم با این موضوع بود که ما زنان آخرین کاری که برای خودمان انجام دادهایم، چه بوده و چقدر به آرزوهای خودمان فکر کردهایم؟ اکنون چندین شماره از آن مطلب میگذرد، نمیدانم چند نفرمان به خودمان، آرزوها و علایقمان فکر کردیم. چند نفرمان، خودمان را از لابهلای ظرف و ظروف آشپزخانه و اتاقهایی که با نظمی طوطیوار هرروز اقدام به تمیز کردنشان میکنیم، بیرون کشیدیم و کمی به این زنی که هرروز در این خانه زندگی میکند، فکر کردیم؟ تابهحال دقت کردهاید که مادامیکه خانهداری میکنید، لباسها را جدا کرده و در ماشین ظرفشویی میاندازید، ظرفها را میشویید و پس از خشک شدن در جای مخصوص خودشان میگذارید، گردگیری میکنید و خانه را جارو میزنید، غذا میپزید و لباسها را اتو میکشید، لوبیا سبز و نخود سبز پاک میکنید و بستهبندی میکنید، سبزی کوکو و قورمهسبزی میخرید و پاک و خرد و سپس بستهبندی میکنید، لباسهای بچهها را مرتب میکنید، نمکدانها و ظروف ادویه را در صورت خالی بودن پر میکنید، پلهها و حیاط را جارو و خاکگیری میکنید، آب گلدانها را چک میکنید، برای منزل خرید هم میکنید و ... چه سلسله افکاری از ذهنتان میگذرد؟ به چه چیزی، چه اتفاقاتی و چه افرادی فکر میکنید؟ خودتان دقیقاً کجای این افکار ایستادهاید؟ بارها گفتهام نمیخواهم ارزش خانهداری و رفتار زیبا و عاشقانه مادری را حتی ذرهای زیر سؤال ببرم بلکه میخواهم این را بگویم که مقدمه مادر بودن و همسر بودن، «خودم بودن» است، حذف خود بهعنوان یک زن و یک انسان باور غلطی است که نتیجه آن افسرده بودن نیمه مهم و تأثیرگذار جامعه است. بهعنوان یک زن خانهدار کمترین لطفی که در حق خودتان میتوانید بکنید این است که اگر برای خودتان بهعنوان انسانی مستقل از مادر بودن و همسر بودن وقتهایی را جدا نکردهاید، حداقل در حین این فعالیتهایی که هرروز و هرروز آن را تکرار میکنید، به خودتان فکر کنید و سعی کنید هرروز کمی بیشتر خودتان را بشناسید و زوایای پیدا و ناپیدای شخصیت خودتان را درک کنید، اگر آنها را در جایی هم نوشتید که چه بهتر! در مطلب بعدی خواهم نوشت که این شناختنهای خود، چه اهمیتی دارد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.