آغاز طرح خادم برای 4 هزار و 600 خانواده سبزواری

Setare Shargh - - احوال شهر -

رئیس جمعیت هلالاحمر سبزوار گفت: طرح ملی خادم )خانواده آماده در مخاطرات( در راستای توانمندسازی افراد و آموزش مواجهه با حوادث برای 4 هزار و 600 خانواده سبزواری آغاز شد. محمدعلی جباری ثانی با بیان اینکه در این طرح، داوطلبان جمعیت هلالاحمر با مراجعه به درب منازل آموزشهای لازم را به خانوادهها ارائه میکنند، افزود: طرح خادم در هفت مرحله با اولویت مناطق محروم اجرا میشود. وی اظهار کرد: آموزش خانوادهها برای آمادگی در مقابل بلایا، برنامه تخلیه منزل در شرایط اضطراری، هشدارهای اولیه در زمان مخاطرات و برخی از مهارتهای کمکهای اولیه از موارد این طرح است. رئیس جمعیت هلالاحمر سبزوار گفت: در اجرای این طرح 100 مربی در قالب 50 تیم به درب منازل شهروندان مراجعه میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.